هزینه‌های نمایندگی

هزینه‌های نمایندگی

لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها
به نمایندگی از تأثیر گذاری اندازه بر محافظه کاری:
با توجه به فرضیه های هزینه های سیاسی و تأثیر تجمیعی رویدادها پیش بینی می شود که بین اندازه شرکت و میزان محافظه کاری اعمال شده توسط شرکتها رابطه معناداری وجود دارد .(واتز و زیمرمن ،1986) معتقدند که صاحبان قدرت انگیزه دارند که برای انتقال ثروت از شرکتها به سمت خودشان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی از شرکتها به تحمیل مالیات بالاتر یا محروم کردن آنها از بعضی از مزایا و حقوق صورت میگیرد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی ازاندازه ی آن ها است. زیرا شرکت های کوچک تر کمتر مورد توجه هستند و بنابراین کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع می شوند؛ در نتیجه شرکتهای بزرگ که تحت فشارهای سیاسی هستند. انگیزه ی بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده ی سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه کارانه دارند.
درصد مالکان نهادی
به نمایندگی از تأثیر حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری :
وجود سهامداران نهادی به عنوان ساز و کار حاکمیت شرکتی موجب همسو شدن منافع سهامداران میشود و این همسویی باعث نفوذ سرمایه گذاران بر مدیریت می گردد (.شفر، 1997) و با توجه به تئوری نمایندگی در شرکتهای با میزان مالکیت نهادی بالا. تقاضای کمتری برای رویه های محافظه کاری وجود دارد .(خان و واتز ،2007) . نکونام و نکونام( 1۳۹۱) در پژوهش خود با استفاده از مدل‌های تعدیلی آستامی و تاور (۲۰۰۶) ،چی و همکاران (2009) از این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین درجه محافظه کاری نام می برنند .
2-4-9-3- متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی
در این پژوهش به منظور افزایش توان تخمینی مدلهای رگرسیونی مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی از شاخص های ترازنامه ای ، شاخص های افشاء اطلاعات و شاخص های مدیریت سود به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .
الف) شاخص‌های ترازنامه‌ای در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
(هیم ال بر و سالمورسز 1997) متغیرهای زیر را به عنوان ابزارهای توضیحی در خور در ارتباط با هزینه نمایندگی سهامداران شرکت ارائه می‌نماید. آن‌ها استدلال می‌کنند که تفاوت در هزینه‌های نمایندگی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سایر افراد نشات می‌گیرد. نتایج آن‌ها حاکی از آن است که متغیرهای زیر در تعیین عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند کمک نماید.
ارزش خالص اموال و تجهیزات / فروش
سرمایه ‌در گردش / ارزش خالص اموال و تجهیزات
بدهی کوتاه مدت / ارزش دفتری دارایی ها
اهرم مالی /ارزش دفتری دارایی
لگاریتم طبیعی فروش خالص
ب) شاخص افشاء و محیط اطلاعاتی در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
لیوز و وایسوکی (2008) ادبیات نظری در ارتباط بین گزارش مالی و سطح افشاء و تأثیر گذاری آن‌ها بر روی محیط اطلاعاتی ارائه نمودند. آن‌ها مدعی شدند که بین محققان مختلف یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه گزارش مالی و افشاء داوطلبانه بر روی محیط اطلاعاتی تأثیر می‌گذارد. با این وجود معیار مشترکی برای اندازه گیری محیط اطلاعاتی وجود ندارد. ولی اغلب از کیفیت سود و رشد سود به عنوان معیارهای محیط اطلاعاتی استفاده می‌شود. همچنین ایکر و همکاران (2006). استفاده از چنین معیارهایی را برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی مناسب می‌دانند آن‌ها استدلال می‌کنند که اصلاح و تغییر اقلام تعهدی از طریق شناسایی جریان نقد در طول زمان صورت می‌گیرید و با توجه به اینکه اقلام تعهدی به عنوان مبنا برای برآورد و اندازه گیری استفاده می‌شود بنابراین ممکن است خطا پیش بینی‌ها از این عامل نشات بگیرد. به بیان دیگر می‌توان مدعی شد که شاخص‌های محیط اطلاعاتی از دو عامل ذاتی و مدیریتی ناشی می‌شود و اقلام تعهدی شاهدی براین قضیه است؛ و به طور کلی می‌توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد.
به همین منظور در این پژوهش ضمن در نظر گرفتن هر دو متغیر مذکور از مدل (فرانسیس و همکاران (2005) که بر گرفته از پیشنهادات دیچو و دیچاو (2002) استفاده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهای کلیدی به وسیله مدل اصلاح شده جونز تقویت شده است.
معادله 12
کل اقلام تعهدی جاری است که از فرمول زیر محاسبه می گردد.
تغییر در دارایی جاری شرکت i در دوره t
تغییر دربدهی جاری شرکت i در دوره t

Share