نیازهای اطلاعاتی

نیازهای اطلاعاتی

این استانداردها برای حصول اطمینان از این که ارزیابی نیازهای اطلاعاتی عملی مخاطبان خاص را فراهم میسازد، مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از:
تعیین مخاطب: برای پیگیری نیازهای مخاطبان باید با افرادی که از ارزیابی متأثر میشوند، مشخص شوند.
ارزیاب معتبر: افرادی که به منظور اجرای ارزیابی انتخاب میشوند، بایستی مورد اطمینان بوده و شایستگی انجام ارزیابی را داشته باشند، به گونهای که یافتههای ارزیابی از حداکثر اعتبار و پذیرش برخوردار باشند.
دامنهی اطلاعات و انتخاب اطلاعات: اطلاعات جمعآوری شده باید به گونهای باشند و به روشهایی انتخاب شوند که سؤالات اصلی را در خصوص موضوع ارزیابی پیگیری نمایند و پاسخگوی نیازها و علایق مخاطبان ویژه باشند.
تفسیر ارزشمند: دیدگاهها، شیوهها و مبنای منطقی مورد استفاده در تفسیر یافتهها باید به دقت توصیف شوند، به گونهای که مبناهای قضاوتهای ارزشی روشن داشته باشند.
روشنی گزارش: گزارش ارزیابی باید موضوع مورد ارزیابی، محتوا و اهداف شیوهها و یافتههای ارزیابی را به وضوح توصیف نماید، به گونهای که مخاطبان، آنچه را که انجام گرفته، دلیل انجام آن، اطلاعات به دست آمده، نتایج ترسیم شده و توصیههای پیشنهادی را به آسانی درک نمایند.
انتشار گزارش: یافتههای ارزیابی باید به مراجعان و مخاطبان مربوطه ارائه شوند، به نحوی که آنها بتوانند یافتهها را مورد ارزیابی قرار داده و از آنها استفاده کنند.
زمانبندی گزارش: انتشار گزارشها باید به موقع باشد، به گونهای که مخاطبان بتوانند از اطلاعات گزارش شده به نحو مطلوبی استفاده نمایند.
تأثیر ارزیابی: ارزیابیها باید به نحوی برنامهریزی و اجرا شوند که مخاطبان را نسبت به پیگیری مطالب تشویق نمایند.
2-2-21-2) استانداردهای انجامپذیری
استانداردهای انجامپذیری مورد نظر برای اطمینان از این که ارزیابی واقعگرا، مدبرانه و سیاستمدارانه هست یا نه مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از:
دستورالعملهای عملی: دستورالعملهای ارزیابی باید عملی باشند به نحوی که نارساییها به حداقل رسیده و بتوان اطلاعات موردنیاز را جمعآوری نمود.
ثبات سیاسی: ارزیابی باید با پیشبینی شرایط مختلف گروههای متعدد، برنامهریزی و اجرا شود، به گونهای که مشارکت آنها به دست آید و تلاشهایی از جانب آنها برای کاهش عملیات ارزیابی صورت گیرد و یا اعمال نظر و سوء کاربرد نتایج را بتوانند رفع یا خنثی سازند.
هزینهی ثمربخشی: ارزیابی باید اطلاعات ارزشمندی را برای توجیه منابع زیادی که صرف آن شده، فراهم نماید.
2-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی
این استانداردها به منظور حصول اطمینان از این که ارزیابی به صورت قانونی، اخلاقی و به خاطر رفاه افراد درگیر در ارزیابی و همچنین افرادی که از نتایج ارزیابی متأثر میشوند، مورد استفاده قرار میگیرند که عبارتند از:
تعهد رسمی: تعهدات گروههای رسمی به ارزیابی (آنچه که انجام داده میشود، چگونگی انجام، توسط چه کسی، چه هنگام) باید به صورت مکتوب باشد، به گونهای که گروهها مجبور به انجام شرایط توافق بوده یا به صورت رسمی راجع به آن بحث نمایند.
تعارض علاقه: تعارض علاقه باید مکرراً به طور قابل اجتنابی روشن و آشکار گردد به نحوی که این تعارضات نتواند فرآیندها و نتایج ارزیابی را تحتالشعاع قرار دهد.
بیان صریح و کامل در گزارشها: گزارشهای کتبی یا شفاهی ارزیابی باید در ارائهی نتایج مربوطه، از جمله محدودیتهای ارزیابی روشن و به درستی عمل نمایند.
حق عمومی برای آگاهی از ارزیابی: گروههای رسمی ارزیابی باید حق عمومی برای آگاهی از ارزیابی درون محدودهی دیگر اصول و موقعیتهای مربوطه نظیر اصول مربوط به امنیت عمومی را مشروع بدانند.
حقوق افراد انسانی: ارزیابی باید به گونهای طراحی و اجرا شود که حقوق و رفاه افراد انسانی درگیر مورد توجه قرار گیرد.
تعاملهای انسانی: ارزیابیها باید ارزش و موقعیت افراد را در روابط با دیگر افرادی که با ارزیابی سروکار دارند، مورد توجه قرار دهند.

Share