نگرش مصرف کننده ایرانی، تجربه خرید اینترنتی

نگرش مصرف کننده ایرانی، تجربه خرید اینترنتی

H3: کیفیت خدمات وب سایت رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
Widget not in any sidebars

H4: ویژگی ظاهری فروشگاه الکترونیکی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H5: کیفیت سیستم (عملکرد فنی وب سایت) رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H6: ادراک از ایمنی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
پس از بررسی انجام شده نتایج تحقیق به شرح زیر حاصل گردید:
کلیه فرضیه های فوق مورد تایید قرار گرفت.
واله(1389) موضوع “بررسی پذیرش خردهفروشی از طریق وب” را بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی بیان نمود که در آن سوالات و فرضیه ها به شرح زیر مطرح گردید:
گرایش کاربران به خرید اینترنتی چه تأثیری بر پذیرش خرید اینترنتی دارد؟
ارزش ادراک شده از میزان سودمندیِ وب چه تأثیری بر پذیرشِ خرید اینترنتی دارد؟
ارزش ادراک شده از میزان سهولت استفاده از وب چه تأثیری بر پذیرش خرید اینترنتی دارد؟
شخصیت کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سودمندیِ وب دارد؟
تجارب کاربران از خرید اینترنتی چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سودمندیِ وب دارد؟
گرایشات خرید کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سودمندیِ وب دارد؟
شخصیت کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سهولت استفاده از وب دارد؟
تجارب کاربران از خرید اینترنتی چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سهولت استفاده از وب دارد؟
گرایشات خرید کاربران چه تأثیری بر ارزش ادراک شده او از میزان سهولت استفاده از وب دارد؟
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بودند که تعداد 231 پرسشنامه در میان آنها توزیع گردید و بر اساس آن مشخص گردید که، نگرش نسبت به خرید برخط بر پذیرش یا عدم پذیرش خرید توسط مصرفکنندگان تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، منفی بودن تأثیر گرایشات خرید بر ادراک از سهولت کاربرد نیز بیانگر این است که هرچه افراد بیشتر به خرید به عنوان یک عمل اقتصادی بنگرند، ادراک آنها از سهولت استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار خرید کمتر میشود و برعکس هر چه فرد به خرید بیشتر به عنوان یک تفریح نگاه کند، درک او از میزان سهولت موجود در خرید از طریق وبسایتها بالاتر میرود. یافتههای تحقیق نشان دادند که ارتباط قابل ملاحظهای میان خودکفایتی اینترنتی، سازشپذیری خرید از وب و ادراک از امنیت وب، با تجربۀ خرید برخط وجود دارد. اما این ارتباط در رابطه با رضایت از وب تأیید نشد. بعلاوه، ارتباط قابل توجهی نیز میان رهبری عقیده و خرید آنی، با شخصیت یافت شد.
یزدان پرست (1386) موضوع “شناسائی عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ایرانی در خصوص خرید به صورت اینترنتی و شبه اینترنتی” را که از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمع آوری توصیفی- پیمایشی است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و بر این اساس و با توجه به مدل مفهومی تحقیق، 5 فرضیه زیر را مطرح نمود :
1 H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی مختلف مصرف کنندگان به طرز معناداری متفاوت است.
2 H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی بر اساس ترجیحات مختلف خرید مصرف کنندگان به طرز معناداری متفاوت است.
3H : نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی رابطه معناداری با ادراک مصرف کنندگان از منافع این شیوه دارد.
4H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی رابطه معناداری با ادراک سبک زندگی از منافع این شیوه دارد.
5H: نگرش در خصوص خرید اینترنتی و شبه اینترنتی بر اساس میزان استفاده از خرید اینترنتی به طور معناداری متفاوت است.
در این پژوهش جامعه آماری افرادی هستند که حداقل یک بار تجربه خرید اینترنتی داشته و اقدام به خرید از محصولات فرهنگی نموده اند.روش نمونه گیری برای تعداد 384 پرسشنامه،نمونه گیری در دسترس بوده است.

Share