سبز اندیشان امروز

نوجوانان بزهکار

محرومیت
محرومیت
ناکامی
ناکامی

(معنای این حالت، درگیری و شورش علیه ساختار است).
2-12-2-2- تبیینهاى خرده فرهنگى
تبیین های خرده فرهنگی شکل گیرى کجروى را در مواردى تصویر مى‌کنند که گروه ها و خرده فرهنگهاى متفاوت، حامى و پشتیبان ارزشهاى فرهنگى متضاد با قواعد مرسوم و حاکم بر جامعه اند. در این دیدگاه، کجروى محصول این نوع تعارض میان هنجارها است؛ یعنى نوعى سرپیچى از هنجار(هاى مورد وفاق اکثریت) که با حمایت یک خرده فرهنگ، صورت مى‌گیرد. محتواى این تبیینهاها آن است که برخى گروه ها، مانند دار و دسته هاى نوجوانان بزهکار، به هنجارهایى پایبندند که در تعارض با ارزشهاى دیگران در جامعه است؛ و مشوقى براى رفتارهاى کجروانه به حساب مى‌آید. در تبیینهاى خرده فرهنگى، این پیش فرض حاکم است که در جامعه، قطعه هاى فرهنگى مجزا و مستقلى وجود دارد و هنجارهاى هر قطعه، برخاسته از ارزشهاى خاص و مورد وفاق در درون آن است. پس کانون توجه در این تبیینها، وجود نظامهاى ارزشى و هنجارى متفاوت و ناهمخوانى میان آنها است. به
طور خلاصه محور اصلی این تبیین را می توان به شکل زیر بیان کرد:
وجود خرده فرهنگ های متعارض با فرهنگ
وجود خرده فرهنگ های متعارض با فرهنگ
کجروی
کجروی

2-12-2-3- تبیینهاى تضاد
تبیینهای تضاد فرض را بر آن قرار مى‌دهند که جامعه، نظامى متشکل از اجزاى مرتبط و به هم پیوسته نیست و نظم موجود، سیاسى است، نه هنجارى و مبتنى بر ارزشهاى مورد وفاق اعضاى جامعه. بدین ترتیب این تبیینها، ساختارهاى اجتماعى و سازمان جامعه را مانع تحقق رفتارهاى بهنجار معرفى مى‌کند و استدلال مى‌آورد که هنجارهاى حاکم، در تضاد با منافع و علائق قشر تحت سلطه و ارزشها و هنجارهاى آنها است. پس در این تبیینها، قانون شکنى، نماد نوعى مبارزه براى تحقق ارزشها و هنجارها است و جرم و کجروى در همین راستا تفسیر و تحلیل مى‌شود (ورسلى، 1378، ص 103، 108ـ109، 121ـ123 و 134). این تبیین ها با توجه دادن به دو عنصر «تحمیل» (از سوى قشر مسلط) و «مبارزه» (از سوى قشر تحت سلطه)، پیش از هر چیز، منکر وجود «وفاق» ـ و گاه حتى «توافق» ـ بر سر ارزشها و هنجارهایند. افزون بر آن، به تقابلى توجه مى‌کنند که به سبب تضادِ موجود در منافع قشرهاى مختلف جامعه، بین مجموعه ارزشها و هنجارهاىِ متعلق به آنها ایجاد مى‌شود(سلیمی و داوری، 1391، ص 319-322). به طور خلاصه محورهای تبیینی تضاد را می تواند به شکل زیر بیان کرد:
معلول (2)
معلول(1)
عوامل کجروی
کجروی در قلمرو فرمان های حکومتی
طغیان محرومان
تزاحم منافع برخورداران و محرومان
به طور خلاصه محورهای تبیینی کجروی در سطح کلان (ساختی، خرده فرهنگی و تضاد) را می توان به شکل زیر بیان کرد:
معلول نهایی
معلول(3)
علت(4)