نهضت اصلاح دینی

نهضت اصلاح دینی

رک به مکگراث، مقدمهای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ص 392 درباره لوتر و کلیسا.
مجلسی،‌ بحارالانوار، ج 18، ص 202
مجلسی،‌ بحارالانوار، ج16، 210
«شنیدهاید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن، اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعنکنندگان خود برکت بطببید» (متی 5: 43)و البته این غیر از قاعده طلایی ادیان است که مفهومش این است که برای دیگران چیزی را بپسند که برای خود میپسندی.
پازوکی، مجله فلسفه، نقل با تلخیص
.Traditio این به معنای امری است که دست به دست یا سینه به سینه یا نسلاً بعد نسل به دیگران رسیده و تلقی به قبول شده ولی منشا و مأخذش معلوم نیست.
در این دوره با توجه به ظهور اندیشههای تازهای که کلیسا آن را ناخوش میپنداشت، دستگاه تفتیش عقاید یا انکیزاسیون به راه افتاد. از جریانهای معارض دینی در این دوره میتوان از نهضت لولاردی به رهبری جان ویکلیف، الهیدان آکسفوردی نام برد که بیزاری او از کشیشان و مخالفت او با اقتدار معنوی کلیسا و دستگاه پرجلال و شکوه پاپ از ممیزات او بود. وی بر این باور بود که مسیحیان تنها باید به انجیل استناد کنند و کتاب مقدس باید به زبان مادری ترجمه شود. وی شعایر نامذکور در کتاب مقدس مثل زیارت و حرمت قدیسان و امثال آن را مردود میدانست. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:Scase, “Lollardy,” in (ed.), in The Cambridge Companion to Reformation Theology, p. 15.
لویاتان، فصل 44، ص 496
طباطبایی، جدال قدیم و جدید، ص 419
بنگرید به بخش چهارم لویاتان، زیر عنوان مملکت ظلمت، صص 493- 563 و نیز طباطبایی، جدال قدیم و جدید، ص 150
دانستن، آیین پروتستان، ص 310
منظور از این سنت، هم سنت عملی و هم سنت قولی. امیرالمومنین علیه السلام به ابنعباس در جنگ جمل توصیه کرد که با خوارج با قرآن محاجه نکند، زیرا کلام خدا تأویلبردار است،‌ بلکه به سنت استناد کند که ذو وجوه نیست. اما گروههای مخالف از هر دو شکل سنت گریزان بودند و به ظواهر کتاب استناد میکردند.
اقبال میگوید که اجتهاد قوه محرکه اسلام است. بوعلی درشفا میگوید که حوایج زندگی بشر بینهایت است ولی اصول اسلام ثابت و لایتغیر، و در هر عصر و زمانی باید افرادی متخصص و کارشناس واقعی باشند که اصول اسلامی را با مسائل متغیری که در زمان پیش میآید تطبیق کنند و این همان اجتهاد است. البته امروزه اجتهاد روح خودش را از دست داده است. اجتهاد نه برای حکم در مورد مسائلی که حکمی در همه زمانها دارد، بلکه برای مسائلی است که تازه پیدا میشود. بوعلی لزوم اجتهاد را روی همین اصل توجیه میکند و معتقد است که در همه اعصار باید وجود داشته باشد. مطهری، مجموعه آثار، ج 21، ص 157.
مطهری، «اجتهاد در اسلام» مجموعه آثار، ج 20، ص 163. آخوند خراسانی در تعریف اجتهاد میگوید: «الاجتهاد لغهً تحمل المشقه و اصطلاحاً کما عن الحاجبی و العلامه، استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی… و ینقسم الاجتهاد الی المطلق و تجز» (کفایه الاصول، ج 2،‌ ص 420، چاپ اسلامیه).
گیبون، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ص 189 و 191
گیبون، همان، ص 308
اراسموس، در ستایش دیوانگی، ترجمه حسن صفاری، ص 128
امیرالمؤمنین در بیان اوصاف نبی اکرم (ص) در نهج البلاغه آن حضرت را طبیبی معرفی کردند که از بس سلامت روح و روان آدمیان نزدش اهمیت دارد، منتظر آمدن بیماران نزدش نمیشود و البته در مقام درمان، از چیزی نیز فروگذار نمیکند و در صورت لزوم، علاوه بر مرهم نهادن، از داغ کردن محل زخم نیز ابایی ندارد:‌ «طبیب دوار بطبه، قد احکم مواسمه».
شریعتی، همان، ص129
نیکفر، «لوتر و دینپیرایی مسیحیت»، مجله مدرسه، ش 4، ص 34 نیز ‌رک به مجموعه منتخبات او.
Bainton.The Age of Reformation, p. 32.
شریعتی، مجموعه آثار،‌ ج 15، ص 8 و ج 23 ص 207 به بعد

Share