سبز اندیشان امروز

نقطه مرجع

جدول (1-1 کمیت های تولید و رابطه آنها با کمیتهای اندازهگیری شده
تکنیکهای اندازهگیری
قفس آزمایش
قفسهای تست با هندسهها و اشکال گوناگونی قابل بهکارگیری هستند. اما در پروژه UHV عموما هادی در مرکز قفس تورمانند (مشبک)، زهکشی میشود.
این قفس مشبک دارای مقطع عرضی مربع شکل بوده و زمین شده است و برای دنبال کردن شکمهای هادی طراحی شده است تا اینکه توزیع طولی یکنواخت گرادیان سطحی را ضمانت نماید.
معمولا از پل شرینگ – که میتواند طوری اصلاح شود که خود-میزان (self-balancing) باشد – استفاده میگردد.
ولتاژ ورودی به پل از طریق خازن دقیق متصل به منبع ولتاژ بالا حاصل میشود. جریان بر روی خط اندازهگیری شده و با استفاده از لینک دور سنجی به زمین انتقال داده میشود.
این پل ظرفیت خازنی موثر و ضریب اتلاف (dissipation factor) مربوط به امپدانس هادی به زمین را اندازهگیری کرده و با اصلاح و تغییر لازم، تلفات را بهصورت مستقیم نشان خواهد داد.[1]
– خط تست هوایی[6-1]
تعیین کمیتهای تولید از روی اندازهگیریهای خط تست تکفازهی هوایی، تفاوتی با آنچه برای قفس-
های تست شرح داده شد ندارد. اما با این وجود بایستی محاسبه ویژهای در مورد ارتفاع در حال تغییر و در نتیجه گرادیان سطحی در حال تغییر، ناشی از دو عامل خمشدگیها (شکمهای هادی) و نا همواری-
های زمین، انجام گیرد.
نقطهای در امتداد خط بهعنوان نقطهی “ ” انتخاب میشود، بهصورتی که: در اسپن (Span) میانی که نرخ تغییر ارتفاع در آن ناچیز است، قرار گیرد.
ولتاژ خط بهگونهای تنطیم میشود که گرادیان سطحی هادی در نقطه مرجع به میزان مورد لزوم باشد.
برای شرایط یکسان آب و هوایی در امتداد طول خط، فرض میشود که کمیتهای تولید بهصورت تابعی
از گرادیان سطحی – طبق رابطه زیر – تغییر میکنند:
(12-1)
38
در این رابطه: G کمیت تولیدی مورد مشاهده و g گرادیان سطحی است، x اشاره دارد بر نقطه x که به صورت طولی در امتداد خط واقع است و r اشاره به نقطه مرجع دارد.
در مورد قفس تست، در موقعیتی که تولید ی کنواختی در قفس حاصل شود، با استفاده از تولید متغیر زیر داریم:
(13-1)
– اعتبار آزمایش تکفازه
هنگام یکه قفس و خط، همزمان آزمایش شدند، سازگار ی خوبی بین نتایج حاصله نسبت به ز مانی که آزمایشات تحت شرایط متفاوتی انجام شد، وجود داشت.
این سازگاری خوب بین خط و قفس، با دو هندسه هادی-زمین بسیار متفاوت، نشان میدهد ک ه نتایج میتوانند از قفس به خط و باللعکس برگردانده شوند و نیز این استدلال را که کرونای خط سه فازه میتواند از آزمای ش خط تکفازه ارزیابی گردد، تقویت میکند.[1]