نقض قرارداد

نقض قرارداد

تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130
ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133
الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134
2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135
1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136
1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136
2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138
1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138
2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138
3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140
5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141
6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141
ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143

Share