نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه …

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

وایانس

جمع گرایی

۲۳۶

۳

۵

۲۴۷۷/۴

۴۵۶۸۶/۰

۲۰۹/۰

نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر جمع گرایی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۱ مشاهده می شود که متغیر ۰۰۰ دارای کمترین مقدار ۳ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۲۴۷۷/۴ ، انحراف معیار ۴۵۶۸۶/۰ و واریانس ۲۰۹/۰ می باشد.

  • توصیف متغیر احترام

جدول۴-۷) توصیف متغیر احترام

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس