دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی …

نمودار۴-۴) هیستوگرام متغیر عدالت رویه ای
با توجه به جدول و نمودار ۴-۸ مشاهده می شود که متغیر رویه ای دارای کمترین مقدار ۳۳/۱، بیشترین ۵، میانگین ۲۶۸۴/۳ ، انحراف معیار ۷۷۶۴۴/۰ و واریانس ۶۰۳/۰ می باشد.

  • توصیف متغیرعدالت تعاملی

جدول۴-۵) توصیف متغیرعدالت تعاملی

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
تعاملی ۲۳۶ ۷۸/۱ ۵ ۵۴۷۸/۳ ۷۴۹۹۸/۰ ۵۶۲/۰

نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر تعاملی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۹ مشاهده می شود که متغیر تعاملی دارای کمترین مقدار ۷۸/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۵۴۷۸/۳ ، انحراف معیار ۷۴۹۹۸/۰ و واریانس ۵۶۲/۰ می باشد.

  • توصیف متغیر جمع گرایی

جدول۴-۶) توصیف متغیر جمع گرایی

تعداد