نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه …

وایانس

توزیعی

۲۳۶

۱

۵

۳۵۷۶/۳

۷۴۹۶۳/۰

۵۶۲/۰

نمودار۴-۳) هیستوگرام متغیرعدالت توزیعی
با توجه به جدول و نمودار ۴-۷ مشاهده می شود که متغیر توزیعی دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۳۵۷۶/۳ ، انحراف معیار ۷۴۹۶۳/۰ و واریانس ۵۶۲/۰ می باشد.

  • توصیف متغیر عدالت رویه ای

جدول۴-۴) توصیف متغیرعدالت رویه ای

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
رویه ای ۲۳۶ ۳۳/۱ ۵ ۲۶۸۴/۳ ۷۷۶۴۴/۰ ۶۰۳/۰