نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی …

 • توصیف متغیر عدالت سازمانی
 • جدول۴-۲) توصیف متغیر عدالت سازمانی

  تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
  عدالت سازمانی ۲۳۶ ۷/۱ ۵ ۳۹۱/۳ ۶۶۴۴/۰ ۴۴۱/۰

  نمودار۴-۲) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی
  با توجه به جدول و نمودار ۴-۶ مشاهده می شود که متغیر عدالت سازمانی دارای کمترین مقدار ۷/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۳۹۱/۳ ، انحراف معیار ۶۶۴۴/۰ و واریانس ۴۴۱/۰ می باشد.

  • توصیف متغیرعدالت توزیعی

  جدول۴-۳) توصیف متغیرعدالت توزیعی

  تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار