نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۲

بند اول: وضعیت جسمانی ۴۵
بند دوم: وضعیت روانی ۴۵
بند سوم: وضعیت خانوادگی ۴۷
بند چهارم: وضعیت اجتماعی ۴۸
گفتار دوم: نقش سازمان بهزیستی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی ۴۹
بند اول: همکاری با مرجع قضایی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی ۵۰
الف. ضبط ویدئویی اظهارات کودک بزهدیده ۵۱
ب. انتقال اظهارات کودک بزهدیده به دادگاه ۵۲
بند دوم: ایجاد آمادگی در کودک بزهدیده برای مشارکت در فرایند رسیدگی ۵۲
الف آموزش و اطلاعرسانی درباره فرایند رسیدگی ۵۳
ب. کاهش استرس کودک بزهدیده ۵۵
ج. همراهی کردن کودک بزهدیده در دادگاه ۵۶
فصل سوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله صدور و اجرای حکم ۵۷
گفتار اول: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرایدستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار ۵۸
گفتاردوم: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرای حکم حضانت و سرپرستی کودک بزهدیده ۶۱
بند اول: تصمیمگیری در رابطه با حق حضانت والدین ۶۲
بند دوم: سپردن کودک به خانواده جایگزین ۶۳
بند سوم: سپردن کودک به سازمان بهزیستی ۶۴
فصل چهارم: نقش سازمان بهزیستی پس از اجرای حکم ۶۵
گفتار اول: آموزش ۶۶
بند اول: آموزش مهارتهای زندگی ۶۶
بند دوم: آموزش شیوههای تربیت و کنترل کودک ۶۷
گفتار دوم: رواندرمانی ۶۸
بند اول: هنردرمانی ۶۹
بند دوم: بازیدرمانی ۷۰
بند سوم: خانواده درمانی ۷۰
بخش دوم: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری غیرکیفری از کودک آزاری ۷۳
فصل اول: پیشگیری اجتماعی از بزه کودک آزاری ۷۴
گفتار اول: محیط اجتماعی عمومی ۷۵
گفتار دوم: محیط اجتماعی شخصی ۷۷
گفتار سوم: اهداف سازمان بهزیستی در پیشگیری اجتماعی ۷۹
بند اول: انجام مداخلات روانی- اجتماعی قبل از مداخلات قضایی– انتظامی ۷۹
بند دوم: کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم کودک آزاری ۸۰
بند سوم: شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع و یا نوپدید و بازپدید ۸۱
بند چهارم: شناسایی کانونها و مناطق آسیب زای اجتماعی ۸۱
بند پنجم: ارائه خدمات تخصصی و به موقع بـه افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی ۸۱
گفتار چهارم نحوه تأثیرگذاری سازمان بهزیستی(مداخلات روانی– اجتماعی) در پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری ۸۲
بند اول: عدم تشکیل پرونده قضایی ۸۳
بند دوم: تسهیل در توانمندسازی کوکان بزهدیده کودک آزاری ۸۳
بند سوم: پرهیز از برچسب خوردن ۸۴
بند چهارم: ارتقای سلامت روانی کودکان بزه دیده کودک آزاری ۸۴
بند پنجم: ارتقای سلامت اجتماعی ۸۴
بند ششم:حل مشکل خارج از محیط های انتظامی- قضایی ۸۵
بند هفتم: استفاده مناسبتر از منابع اجتماعی موجود در جامعه ۸۶
بند هشتم: استفاده از روشهای مؤثر ۸۷
فصل دوم: پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری ۸۷
گفتار اول: مصادیق کودکان در معرض خطر بزه کودک آزاری ۸۷
بند اول: کودکان خیابانی ۸۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

پایان نامه رشته حقوق