نقد و بررسی

نقد و بررسی

و در مدخل 437 از صفحه 193 با همان نشانی، عنوان “فعل‌هایی که با مصدر به کار می‌روند”را آورده‌اند.
15. گاه چند عنوان از سلسله مباحث دستوری را که یک عنوان اصلی داشته و در شماره‌های گوناگون در کنار آن عنوان ثابت، عنوان‌های فرعی دیگری گرفته ا ند؛ در یک مدخل آورده اند. برای نمونه در مدخل 532 از صفحه 204 آورده‌اند:
فرشیدورد، خسرو. “گروه و اقسام آن در زبان فارسی”. گوهر. سال 4، 1355. ص 509ـ517، 766ـ772، 957ـ960. سال 5، شماره 2، 1356. ص 133ـ139.
و ما در اینجا عنوان کامل مقاله‌ها را که در هر شماره به شکلی متفاوت آورده شده است می‌آوریم:
ـ «گروه و اقسام آن در زبان فارسی: گروه اسمی: وابسته‌های پسین (اسم)».
ـ «گروه و اقسام آن در زبان فارسی: گروه اسمی چند هسته‌ای یا همسانی».
ـ «گروه و اقسام آن در زبان فارسی: مقایسه‌ای بین اقسام گروه‌های چند هسته‌ای».
ـ «گروه و اقسام آن در زبان فارسی: گروه اسمی چند هسته‌ای یا همسانی».
ـ گروه و اقسام آن در زبان فارسی: ملاحظات تاریخی درباره گروه‌های اسمی».
و یا در مدخل 812 از صفحه 238 آورده است:
فرشیدورد، خسرو. “دستور تاریخی زبان فارسی”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. سال 7، شماره 81، 1351. ص 256ـ299. نیز: ارمغان. دوره 41، شماره 3، خرداد 1351. ص 194ـ202؛ شماره 4. ص 282ـ285؛ شماره 5. ص 338ـ342؛ شماره 6. ص 385ـ393؛ شماره 9. ص 627ـ635؛ شماره 11ـ12. ص 777ـ783.
این عنوان‌ها در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان با عنوان “دستور تاریخی زبان فارسی: ساختمان جمله فعلی و تحول آن در زبان فارسی از قدیمی‌ترین ادوار تاکنون” و در شماره‌های مختلف مجله ارمغان (به جز شماره 5 که نگارنده آنرا ندیده‌ است) آمده است: “تحول ارزش کاربرد فعل در زبان فارسی”، “تحول فعل‌های معین و فعل‌های ناقص لازم در زبان فارسی”، “تحول فعل‌های ربطی و معین از لحاظ معنایی در زبان فارسی دری” و “فعل دعا و تحول آن در زبان فارسی”.
16. اطلاعات مندرج در این کتاب شناسی دارای هماهنگی نیست و به سلیقه فردی و در جای‌های متفاوت از هم نوشته شده است ودربیشتر موارد برابر با اصول کتاب شناسی نیست. یک نمونه:
در مدخل 1295 از صفحه 178 آورده اند:
فرشیدورد، خسرو. “شیوه واژه‌گزینی و واژه‌سازی فردوسی”. درباره ادبیات و نقد ادبی. ج1. ص 343، 371، چاپ اول، امیرکبیر، تهران. 1363.
که شیوه استاندارد آن این گونه می‌باشد:
فرشیدورد، خسرو. “شیوه واژه‌گزینی و واژه‌سازی فردوسی”. درباره ادبیات و نقد ادبی. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، 1363، ج1، ص 343ـ371.
17. معرفی مقاله‌‌‌ها، گاهی مشخصات عددی یا آورده نشده یا ناقص آورده شده یا با مآخذ اصلی تطبیق نمی‌کند. این موارد در این کتاب بسیار به چشم می‌خورد که یکی از علت‌های آن، می‌تواند استفاده از منابع دیگر در معرفی این مقاله‌ها باشد. اما بهتر بود که ایشان مدخل‌هایی را که خود بی‌واسطه، آنها را معرفی کردند با مدخل‌هایی که باواسطه، آنها را معرفی کردند با نشانه‌هایی تفکیک می‌کردند تا مسؤولیت این اشتباهات متوجه ایشان نمی‌شد.
6ـ اهداف، نوع و شیوه‌های تنظیم کتاب شناسی حاضر:
الف ـ نوع و دامنه:
عنوان و مقدمه اثر باید انگیزه و چهارچوب کتاب شناسی را به روشنی بیان می‌کند و دامنه کتاب شناسی در جایگاه نقد و بررسی باید نمودی روشن و آشکار داشته باشد. با این توصیف:
1. کتاب شناسی حاضرباعنوان «کتاب شناسی دستورزبان فارسی معاصر(کتاب، مقاله، پایان‌نامه)، 1383-1300» دارای سه فصل با عنوان‌های کتاب‌ها، پایان‌نامه و مقاله‌ها است که به‌ترتیب دارای 547، 404 و 2046 مدخل می‌باشد.

Share