نظریه یکپارچه

نظریه یکپارچه

شواهد فیزیولوژیکی نشان می‌دهد که گیرنده‌های تخصصی بینایی به خصیصه مختلف بینایی مانند جهت،رنگ،فرکانس فضایی یا حرکت پاسخ می‌دهند.این خصیصه‌ها در مراحل اولیه بینایی تحلیل می‌شوند و نقشه بازنمایی این ویژگی‌ها حاکی از درگیری نواحی مختلف مغزی است.
2-13-14 جستجوی ترکیبی
جستجوی ترکیبی روند جستجو برای یک هدف است که خصیصه بینایی منحصر بفردی تعریف نشده است،اما جهت جستجوی هدف ترکیبی از دو خصیصه یا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.به عنوان مثال،مشاهده کننده مربع نارنجی را در میان مربع‌های آبی و مثلث‌های نارنجی جستجو می‌کند.نتایج نشان داد که سرعت جستجوی بینایی برای مکان یابی هدف به دلیل یکپارچگی اطلاعات دو خصیصه بینایی آهسته تر می‌شود.بنابراین،شیب زمان واکنش به دلیل اثر ترکیبی دو خصیصه بینایی نسبت به تعداد محرک‌های مزاحم شدیدتر می‌شود.مطابق با نظریه تلفیق خصیصه شیب شدید بوسیله افزایش زمان واکنش تکلیف در نتیجه یکپارچه کردن خصیصه‌های متفاوت که بایستی برای هر آیتم در صفحه نمایش تا زمان یافتن هدف ،اجرا شود،ایجاد می‌شود.به عنوان مثال،در تکلیف جستجوی بینایی معرفی شده پیشین،مکان یابی مربع نارنجی در میان مربع‌های آبی و مثلث‌های نارنجی،ابتدا باید خصیصه رنگ و شکل برای هر ماده بطور جداگانه در صفحه نمایش تا زمان یافتن هدف ،با یکدیگر یکپارچه شود.

شکل
قشربینایی آهیانه‌ای راست به عنوان ناحیه‌ای که در جستجوهای ترکیبی درگیر است،شناخته شده است.آشبریج،واش و کاورز (1997)دریافتند که استفاده از تحریک مغناطیسی سراسر جمجمه در قشر آهیانه‌ای راست بطور قابل توجهی باعث اختلال در زمان واکنش جستجوی‌های ترکیبی 100 میلی ثانیه پس از محرک بینایی ایجاد می‌کند اما در جستجوی خصیصه اختلالی ایجاد نمی‌کند.
علاوه بر این،کوربتا،اسچال من و مایزین و پیترسون (1995)با بکارگیری توموگرافی با نشر پوزیترون دریافتند که قسمتی از قشر آهیانه‌ای بالایی در طی تغییر توجه فضایی و جستجوهای خصیصه و ترکیبی فعال می‌شود اما در جستجوی بینایی به تنهایی فعال نمی‌شوند.
در تکلیف نشانه فضایی پوسنر که در پژوهش توجه فضایی به کار برده است،کاهش در زمان واکنش با مراجعه به مکان توجه شده پیشین ،وجود دارد(رو،2003)
برای محرک‌های دیداری توجه نشده چه اتفاقی می‌افتد؟ شواهد روانشناختی تاکید می‌کنند که محرک‌های دیداری توجه نشده،پردازش کمتری دارند.برای مثال،وویسیولیک،کانوشیر و درایور (1998) تصاویری از دو چهره و دو خانه را به آزمودنی‌ها نشان دادند.آنها می‌باید در مورد یکسان بودن و یا متفاوت بودن بلوک‌های جداگانه‌ای نظر می‌دادند که به چهره‌ها و یا خانه‌ها اختصاص داشتند و به نوع دیگر محرک توجهی نمی‌شد.منطقه دیگر مغزی(یعنی منطقه دوکی شکل چهره)که به طور انتخابی به چهره‌ها واکنش نشان می‌داد،با تصاویرحاصل از تشدید مغناطیسی عملکردی ارزیابی شد.زمانی که باید به چهره‌ها توجه می‌شد،فعالیت منطقه دوکی شکل چهره فعالیت بیشتری داشتند ولی در زمانی که به چهره‌ها توجهی نمی‌شد،چنین نبود که نشان می‌داد در زمان بی توجهی،پردازش کمتری انجام می‌شد.
2-13-15 نظریات جستجوی بینایی
2-13-15-1 نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها
تریسمن (1988،1992) نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها را مطرح کرد.وی بین مشخصه‌های اشیاء(چون رنگ،اندازه،خطوط یک جهت خاص و خود اشیاء تمایزی قائل شد و فرضیه‌های ذیل را مطرح کرد.
یک پردازش موازی اولیه سریع وجود دارد که در آن مشخصه‌های دیداری اشیاء در محیط با هم پردازش می‌شوند،این پردازش به توجه بستگی ندارد.
یک پردازش زنجیره‌ای به وجود می‌آید مه در آن مشخصه‌ها یکپارچه می‌شوند تا اشیاء را شکل دهند.
پردازش زنجیره‌ای به خصوص در زمانی که اندازه مجموعه بزرگ باشد،کندتر است.
می توان با توجه متمرکز به مکان شی مشخصه‌ها را ترکیب کرد.در این حالت توجه متمرکز چسب مناسبی را ارائه می‌کند از مشخصه‌های موجود اشیاء یکپارچه‌ای را می‌سازد
ترکیب مشخصه‌ها می‌تواند تحت تاثیر اطلاعات ذخیه شده باشد(برای مثال،موزها همیشه زرد رنگ می‌باشند)
در غیاب توجه متمرکز یا اطلاعات ذخیره شده مرتبط،مشخصه‌های اشیاء متفاوت به شکل اتفاقی ترکیب می‌شوند و تلفیق‌های فریبنده‌ای را خلق می‌کند(به نقل از آیزنک و کین ،2005).
تریسمن و گلید(1980) در گذشته برای نظریه حمایت‌هایی را ارائه کرده بودند.آزمودنی‌ها در یک تصویر دیداری که اندازه تصویر یا آمایه بین 1 تا 30 قلم بود،دنبال شیئی می‌گشتند.هدف یا با تلفیق مشخصات شی محور بود(مثل یک حرفT سبز رنگ)یا یک مشخصه واحد داشت(مثل یک حرف آبی یا یک S ). زمانی که هدف یک حرف T قهوه ایبود،تمامی غیر هدف‌ها در یک مشخصه با هدف اشتراک داشتند(یا حرف T قهوه‌ای بودند یا حرف X سبز رنگ).پیش بینی این بود که توجه متمرکز لازم بود تا هدف ربطی پیدا شود(چون آن به واسطه ترکیب یا تلفیق مشخصه‌ها تعریف می‌شد).اما در کشف اهداف تک مشخصه ای،توجه متمرکز ضرورتی نداشت.
یافته‌ها مطابق پیش بینی بودند.زمانی که هدف به واسطه ترکیب یا تلفیق مشخصه‌ها تعیین می‌شد(مثل یک حرف T سبز رنگ) اندازه تصویر یا آمایه تاثیر زیادی را بر سرعت کشف می‌گذاشت چرا که توجه متمرکز لازم بود.با این حال،زمانی که هدف به واسطه یک مشخصه واحد(چون یک حرف آبی یا یک S)تعریف می‌شد،اندازه تصویر بسیار اندک بود.
2-13-15-2 نظریه جستجوی هدایت شده
ولف (1998) نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها را در نظریه جستجوی هدایت شده ،آورد.وی این نظر را که پردازش‌ها کمابیش کارآمد می‌باشند،جایگزین تصور تریسمن و گلید نمود که می‌گفت:پردازش اولیه به طور موازی می‌باشد و پردازش بعدی به شکل زنجیره‌ای می‌باشد.چرا؟

Share