نظریه های اجتماعی

نظریه های اجتماعی

عمومی/خصوصی:Public /Private
عموماً به معنای جدا بودن کار و خانه در زندگی فرد تلقی می شود. جنبش معاصر زنان سعی بر پیوند حوزه خصوصی و عمومی دارند.
از دیدگاه انسان شناسی فمنیستی، همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خصوصی (خانگی) و مردان را در قلمرو عمومی قرار می دهند. فمنیسم رادیکال هیچ نوع تمایزی بین روابط خصوصی و عمومی قائل نمی شود. برخی مانند دوبوار پی بردند که انتقال زنان به حوزه خصوصی با زیست شناسی ربط پیدا می کند، مانند مرتبط دانستن زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ.
فمنیسم رادیکال:Radical Feminism
فمنیسم رادیکال منشأ سرکوب زنان را قرار دادن آن ها بر اساس جنسیت شان در طبقه ای فروتر نسبت به طبقه «مردان» می داند. هدف فمنیسم رادیکال براندازی این نظام جنس-طبقه است.
آن چه این نوع فمنیسم را رادیکال می کند، توجه اش به ریشه های سلطه ی مردانه است و اعتقاد به این که تمامی اشکال مختلف سرکوب ناشی از تفوق مردانه اند. فمنیسم رادیکال می گوید مردسالاری ویژگی تعیین کننده جامعه ماست و زن محوریت می تواند اساس جامعه آینده باشد.
فمنیست های رادیکال استدلال می کردند که زنان باید کنترل تمام و کمال زندگی و تن خود را به دست آورند. نظریه های اصلی فمنیسم رادیکال توسط گروه هایی در نیویورک در اواخر دهه 1960و1970 شکل گرفت.
البته فمنیسم رادیکال به ویژه شولامیث فایرستون به خاطر آن که سرکوب زنان را در چهارچوب تاریخی مشخصی متمایز نکرده اند، مورد نقد قرار گرفته است. علت این امر آن است که فمنیسم رادیکال به جای این که پیش از هر چیز، منشأ کار را مورد توجه قرار دهد، به احساسات جنسی و جامعه پذیری پرداخته است.
فمنیست های رادیکال تبعیض جنسی را ریشه ای ترین یا اصلی ترین نوع سرکوب می دانند. یکی دیگر از عناصر وحدت آفرین در میان فمنیست های رادیکال توجه مشترک آن ها به روان شناسی زنان است. فمنیسم رادیکال اولین نظریه ای است که واقعیت را کاملاً از منظر زنان بازسازی می کند. فمنیست رادیکال نخستین وظیفه خود را توصیف مجدد واقعیت در زبانی جدید می داند.
فمنیسم سوسیالیست:Socialist Feminism
فمنیسم سوسیالیستی یکی از نظریه های مهم فمنیستی غربی، معتقد است در نظام سرمایه داری مرد سالار که برای بقای خود متکی بر استثمار طبقه کارگر و استثمار خاص زنان است، زنان، شهروندان درجه دو محسوب می شوند. فمنیسم سوسیالیستی استدلال می کند که ما نه تنها مالکیت ابزار تولید، که تجربه ی اجتماعی را نیز باید دگرگون کنیم، چون ریشه های سرکوب زنان در کل نظام اقتصاد سرمایه داری نهفته است.
فمنیست های سوسیالیست، برخلاف فمنیسم رادیکال، حاضر نیستند برخورد با سرکوب اقتصادی را امری ثانوی به حساب آورند و بر خلاف فمنیست های مارکسیست سرکوب جنس گرایانه را نیز دارای اهمیت ثانوی نمی دانند. بنابر استدلال فمنیسم سوسیالیستی مردان در اعمال سلطه بر زنان منافع خاص مادی دارند.
فمنیسم رادیکال به این دلیل فمنیسم سوسیالیستی را مورد نقد قرار می دهد که معتقد است درک این مسأله که نهاد ناهمجنس خواهی تا چه حد در سرکوب زنان مهم است را مبهم و مسدود می گذارد.
فمنیسم لیبرال:Liberal Feminism
نظریه آزادی فردی برای زنان. فمنیسم لیبرال بخشی از جریان غالب در نظریه های اجتماعی و سیاسی فمنیستی است. «حقانیت حقوق زن» مری ولستون کرافت نخستین بیانیه کامل فمنیسم لیبرال است. ولستون کرافت زنان را عاملانی اهل منطق توصیف می کند که «وضعیت پست تر» آنان در وهله نخست به دلیل سطح پایین تر سوادشان است. وی می گوید این امر با برابری فرصت ها برای زنان جبران می شود. این فمنیسم خود را به اصلاح طلبی و تلاش برای بهبود وضعیت زنان در چارچوب نظام محدود می کند و اعتراضی بنیادین به عملکرد یا مشروعیت نظام ندارد.
فمنیسم مارکسیست:Marxist Feminism
فمنیسم مارکسیستی دارای اهدافی است که عبارت اند از: توصیف مبنای مادی انقیاد زنان و رابطه ی میان شیوه های تولید و موقعیت اجتماعی زنان، و به کار بردن نظریه های زنان و طبقه در مورد نقش خانواده.
برخی از اعلام فمینیسم‏‏:
میل جان استوارت: Mill ,John Stuart
فیلسوف و منتقد اجتماعی انگلیسی که دفاع او از حقوق زنان در«انقیاد زنان»(1869)از آثار ماندگار لیبرالیسم انگلیسی است. وی دلیل انقیاد زنان را وجود نقش های سنتی و منافع مردان در تدوام نقش های یاد شده دانست. وی بیشتر از منظری اصلاح طلبانه نه رادیکالی بر این امر می پردازد و در نتیجه نقش زنان در خانواده را زیر سؤال نمی برد.
آستل مری: Astell Mary
نویسنده انگلیسی. وی در «پیشنهاد جدی به بانوان»نقدی مقدماتی از یادگیری مردانه ارائه داد. به اعتقاد او حسابگری مردانه، پروسه ی یادگیری را برای حفظ سیطره خدشه دار کرده است. او سازمان دهی مجدد دانش را از دیدگاهی فمنیستی، برای نمونه در مدارس عالی دختران، ضروری دانست.

Share