نظریه رفتارگرایی

نظریه رفتارگرایی

فعل / زبان فارسی/ فراگیری زبان/ زبان کودک/ نظریه شناخت/ نظریه رفتارگرایی/ کودک پیش‌دبستانی.
روشن، بلقیس. “بررسی گفتار دو کلمه‌ای کودک در روند فراگیری زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 189 ص، جدول، کتابنامه.
فراگیری زبان/ زبان کودک/ نظریه یادگیری زبان/ دستورمحوری.
رهین، مخدوم. “فرهنگ مضاعف و منسوب در متون نظم دری تا پایان قرن پنجم هجری”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352، 922 ص.
فرهنگ مضاعف و منسوب/ قرن پنجم/ نظم دری.
زرگر، ناهید. “ساختمان صفت در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350، 76 ص، کتابنامه.
ساختمان صفت/ زبان شناسی.
زنده بودی، حسین. “فرهنگ ادب و گویش تنگسیری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1377، 518 ص، کتابنامه.
ادبیات/ گویش تنگسیری/ فرهنگ.
زنگنه، حسین. “بررسی زبان عربی در ایران معاصر”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1372، 96 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
دستور زبان فارسی/ واژگان فارسی/ واژگان عربی/ زبان فارسی/ ادبیات فارسی/ نویسندگان/ دانشمندان/ زبان عربی/ ادبیات عرب/ دستور زبان عربی.
ساوجی، فرزانه. “توالی زمان‌ها در زبان فارسی معاصر”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، 152 ص.
توالی زمان‌ها/ زبان فارسی.
سپنتا، ساسان. “بررسی فونتیکی خصوصیات واج‌های زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1351، 197 ص، تصویر، جدول، کتابنامه.
صوت/ طیف نگار صوتی/ فرمان/ خصوصیات زبرزنجیری/ تکیه/ آهنگ.
ــــــ . “کاربرد دستگاه‌های الکترونیک در بررسی فیزیکی (آلوستیکی) آواهای زبان و اندازه‌گیری فرکانس صدای خوانندگان نیم قرن اخیر در ایران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1348، 135 ص، تصویر، جدول، کتابنامه.
زبان فارسی/ آواشناسی/ آزمایشگاه زبان/ طیف نگار صوتی/ ماشین تحریر فونتیک.
ستاری، زهرا. “واژه در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال ؟، 89 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
واژه/ زبان فارسی.
سجادی، مهدی. “واج‌شناسی زایشی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 77 ص.
واج شناسی زایشی.
سجودی، رضا. “حرف اضافه و گروه حرف اضافه‌ای در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375، 138ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ حرف اضافه.
سخایی، یحیی. “بررسی نظام آوایی و واجی ساختمان فعل در گویش سکوهه‌ای شیب‌آبی سیستانی (زابل)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1374، ?ص.
گویش سکوهه ای شیب‌آبی سستانی (زابل)/ نظام آوایی/ نظام واجی/ ساختمان فعل.
سرانجام، اکبر. “جانداری در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373، 104 ص، جدول، کتابنامه.
دستور زبان/ زبان فارسی/ جانداری.

Share