سبز اندیشان امروز

نظریات و دیدگاهها

– درمورد پژوهش : این مقاله در بهار 1382 در نشریه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شماره 13 توسط دکتر سید محسن حبیبی تهیه و به چاپ رسید.
– هدف:
ساخت الگوهای ذهنی و توانایی شناسایی عناصر استخوانبندی محله با توجه به ویژگیهای بومی و تاریخی محله
– روش بررسی :
نخست شناسایی عناصر و عوامل استخوانبندی محله و گام بعدی توجه به ساختار شبکهای استخوانبندی محله است که هدف آن هدایت ساکن و عابر از مرکز به پیرامون است و حرکت را از گره به محور منتقل کند. برشمردن اصول ترکیب عناصر به منظور ایجاد نظام تعاملی همزمان از ویژگیهای این تحقیق میباشد.
در نهایت این تحقیق به این موضوع دست یافته شد که الگوپذیری و سازماندهی محله از طریق شناسایی عوامل استخوانبندی محله و خلق فضاهای نو در لابه لای استخوانبندی محله امکان پذیر است.
3
کتاب « شهرسازی و ساخت شهر»
– درمورد پژوهش : این کتاب در سال 1382 توسط دکتر محمدرضا بذرگر به تالیف رسید.
– هدف :
دکتر بذرگر به دنبال بررسی نظری ساختار اصلی بوده است و به نمونههای عینی و عملی زیاد نمیپردازد و به داده های آکادمیک بسنده میکند و معیارهایی را برای شناخت ساختاراصلی شهرارائه میدهد که قابل تعمیم است؛ همان چیزی که ظاهراً اهمیت بیشتری برای محقق داشته است (تعمیم پذیری)
– روش بررسی :
مطالعهی تحلیلی مبانی نظری، تعاریف و اصطلاحات مسیری هموار و روشن برای ادامه راه فراهم میآورد. بررسی نظریات و دیدگاههای موجود در علوم مختلف، در زمینه ساختار اصلی، معیارهای شناسایی این ساختار را بدست میدهد.
پس از آن شناخت نمونههای مشابه با نمونهی موردی این تحقیق (شیراز) می باشدکه به گستردگی فصل مشابه در کتاب استخوانبندی شهر تهران نیست و به نمونههای اندک با توضیحات کوتاهتر بسنده کرده است.
فقط با بررسی چند نمونهی مشابه آن هم به صورت مختصر سعی در اثبات صحت معیارهای در دست، داشته است.
گام بعدی بررسی نمونهی موردی (شهرشیراز) است و نتیجهگیری پایانی براین نوشتار میباشد. در قسمت پایانی و نتیجهگیری تحقیق بر آن تأکید میکند و مسئولین و افراد ذیربط را تشویق به بررسی ساختاراصلی شهرها مینماید.
4
مقاله « تاثیر فرهنگ در ساخت شهر »
– درمورد پژوهش : این مقاله در سال 1383 در مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان توسط چند تن از اساتید گروه علوم اجتماعی تهیه گردید.
– هدف : بررسی تاثیر فرهنگ در ساختار شهر و همچنین مورفولوژی آن و تاثیر نظامهای مختلف اجتماعی- اقتصادی در شهر میباشد.
روش بررسی :
در این تحقیق ابتدا به بررسی رابطه فرهنگهای سوسیالیسم، فرهنگ غربی، فرهنگ اسلامی در ساخت شهر پرداخته و پس از آن به بررسی معیارهای ساخت شهر نظیر شکل، مکان، بافت و کارایی اقتصادی پرداخته است.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی – توصیفی میباشد و با برشمردن ویژگی های هردوره تاریخی از دوره ناصری تا سال 1382 به مشخصات این دورهها پرداخته است و به این نتیجه رسیده که طرحهای جامع کنونی ویژگیهای شهرسازی را تحت تاثیر قرار داده است.
5
پایاننامه «تحلیل ساختار فضایی و کالبدی شهر بوشهر »
– درمورد پژوهش : این پایان نامه در تیرماه 1385 در دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران توسط محقق داریوش مظفری به استاد راهنمایی دکتر زبردست به منظور اخذ درجه کارشناسی ارشد تهیه گردید.

                                                    .