نظام های ارزشی

نظام های ارزشی

ب) امکانات درونی: همان طور که روشن ساختن عوامل بیرونی بر سازمان مهم است، تشخیص نقاط قوت و ضعف خود سازمان نیز اهمیت دارد. سازمان باید بداند آیا از نظر برخورداری از نیروی انسانی متخصص و از لحاظ امکانات و تسهیلات کارخانه ای و تولیدف از جهت بازاریابی و یا نظام مالی وتشکیلاتی و… قوی است یا ضعیف. مدیریت با این ارزشیابی ها می تواند تصویری از محدودیت ها و امکانات داخلی، پیش روی خود داشته باشد.
نمایشگر 2.8 عناصر کلی تشکیل دهنده ی محیط
Source:Hofer, C.W. (1975) ‘Toward a Contingency theory of business strategy, Academy of Management Journal, vol 18, No. 4 P. 784
ج) ارزش ها و هدف ها:
نظام ارزشی دست اندر کاران بر راهبرد سازمان اثر می گذارد، زیرا که شرایط محیطی و نقاط قوت و ضعف سازمان در پرتو این نظام ارزشی، ارزشیابی و تعبیر می شوند.برای درک موقعیت سازمان، آشنایی با توقعات و هدف های مذکور از اهمیت زیادی برخور دار است. بنابراین با توجه به ارزشیابی محیطی، منابع داخلی، نظام های ارزشی دست اندرکاران و توقعات و هدف های افراد ذی نفع و ذی علاقه در امور و مسائل سازمان، می توان به یک تحلیل نسبتا معقول درباره موقعیت و وضعیت فعلی سازمان دست یافت. روش تحلیل باید با شرایط محیط مورد بررسی هماهنگ باشد. شکل زیر بیان گر شیوه های تجزیه و تحلیل متناسب با شرایط محیط های متفاوت را نشان می دهد.
نمایشگر 2.9 تکوین راهبرد در شرایط متفاوت محیطی
شرایط محیطی پویا
ایستا ساده پیچیده
Source: Johnson, G.& k. Scholes (2002) Exploring Corporate Strategy 6th edition P.83, Harlow Printice Hall
.
8.2 گزینش راهبردی:
تجزیه و تحلیل راهبردی گزینش راهبردی را فراهم می سازد. گزینش راهبردی به عنوان دومین بعد از ابعاد مدیریت راهبردی، می تواند دارای سه بخش زیر باشد:
طرح گزینه ها
ارزشیابی گزینه ها
گزینش راهبردی
الف) طرح گزینه ها: باید توجه داشت که ساده ترین و سهل الوصول ترین گزینه لزوما بهترین گزینه نیست و از این رو انتخاب بهترین گزینه به ارزش یابی های بعدی نیاز دارد.
ب) ارزش یابی گزینه ها: در هنگام مطرح شدن گزینه های راهبردی از ارزشیابی آن ها باید به شدت خودداری کرد، اما پس از در دست داشتن گزینه ها، تک تک آن ها باید موردارزیابی قرار گیرد. حداقل سه معیار می تواند ما را در انتخاب یک گزینه یاری دهد. هر گزینه می تواند با سه معیار متناسب با فعالیت های جاری سازمان، قابلیت اجرای آن و قابلیت پذیرش آن توسط افراد ذی نفع و ذی علاقه به امور و مسایل سازمان مورد ارزشیابی و انتخاب قرار گیرد. به این نحو مدیریت راهبردی می تواند به مرحله بعدی انتقال یابد.
گزینش راهبردی:پس از ارزشیابی گزینه های راهبردی، گزینه مناسب با توجه به معیار هایی ازقبیل امکان پذیری، پذیریش پذیری ( قابلیت قبول از نظر هماهنگی با ارزش های ذی نفعان) وقابلیت اجرا، انتخاب و برای اجرای گزینه نهایی، برنامه های لازم تهیه می شود.( رحمان سرشت، 1384)
9.2 اجرای راهبرد:

Share