سبز اندیشان امروز

نظام بین المللی

در تلاش به منظور طبقه بندی گسترده وسیعی از تالاب ها بر اساس تعریفی که کنوانسیون رامسر 1971 از تالاب ارائه میدهد، برخی از صاحبنظران تالاب ها را حتی تا 30 گروه طبقه بندی کرده اند. با این وجود می توان رویکردی مناسب به منظور طبقه بندی تالاب ها به واسطه کنوانسیون رامسر اتخاذ کرد. بر این اساس به طور کلی پنج نوع تالاب عمده را می توان شناسایی نمود:
خور یا مصب های رودخانه: 1 جایی ست که رودخانه ها به دریا میپیوندند و شوری یک واسط میان نمک و آب شیرین است. از قبیل دلتاها، باتلاق های جزر و مدی و لجن زارهای حرا.
تالاب های دریایی: 2 این نوع از تالاب ها فاقد هرگونه تاثیر از جریان رودخانه ایی هستند و در نواحی نمناک یا غوطه ور در امتداد خط ساحلی قرار گرفته ان، که از جمله آن ها شامل مرداب های ساحلی، سواحل سنگی و صخره های مرجانی است.
ریورین ( تالاب های در میان رودخانه و راه ها ): 3 زمین هایی که به طور دوره ای و در زمان های معینی توسط ارتفاعات رودخانه ای از آب پوشیده می شود. که از جمله آن ها شامل علفزارهای آبی، جنگل های سیلابی، است.
تالاب های باتلاقی یا مردابی:4 مکان هایی هستند که کمابیش از آب های دایمی در بر گرفته شده اند. که از جمله آن ها شامل باتلاق ها مرداب های پاپیروسی، لجنزارها می باشد.
تالاب های همراه با دریاچه: 5 مناطقی از آب های دایمی با جریان و گردش پایین و تندک. مانند: برکه ها، دریاچه های آب گرم، دریاچه های آتشفشانی. (Barbier,1997,2)
______________________________
1 estuaries
2 marine
3 riverine
4 palustrine
5 jacustrine
البته باید اشاره نمود که بند 1 ماده 1 کنوانسون رامسر به تالاب های مصنوعی نیز اشاره می نماید. لذا به نظر میرسد که علاوه بر تالاب های گفته شده که به نحوی از جمله تالاب های طبیعی به شمار می روند، می بایست از تالاب های مصنوعی که در واقع تالاب های ساخته شده توسط انسان و بشر می باشند یاد کرد. مزارع کشت برنج، سدها، ذخایر و منابع آبی و حوضچه های پرورش ماهی را باید از جمله تالاب های مصنوعی دانست.
نکته ای که در انتها حایز اهمیت است، اشاره به این موضوع است که کنوانسیون رامسر 1971 راجع به طبقه بندی تالاب ها یک نظام بین المللی را در نظر گرفته است، که البته حاکی از تنوع و گوناگونی مناطق تالابی دارد.
مبحث سوم: ارزش ها و مزایای تالاب ها
اهمیت و ضرورت تالاب ها برای محیط زیست جهانی در گذر زمان تغییر کرده است. در محیط زیست باتلاقی دوران کهن زمین شناسی، نزدیک به 350 میلیون سال پیش، تالاب ها نقش مولد و حفاظتی سوخت های فسیلی همچون زغال سنگ و نفت را داشتند، که زندگی امروز ما به آن ها وابسطه است. در برهه های زمانی بعد از این دوره، تالاب ها به موازات دریاچه های بزرگ، تاریخچه تمدن های بزرگ بشری را پرورانده اند. در این دوره تالاب ها تولید کننده ماهی، آب آشامیدنی و چراگاه دام و طیور بودند. تالاب ها در این مقطع بخشی از تاریخچه فرهنگی انسان های اولیه و عنصر اساسی اسطوره شناسی، هنر و مذهب به شمار می روند.
از مقطع زمانی که برداشت ودرک علمی از تالاب ها افزایش یافته است ،کارکردها و فراورده های پیچیده و فراوان تالاب ها بیشتر واضح و آشکارگردیده است.آنها از یک طرف به دلیل کارکردهایی که درچرخه شیمیایی و اکوسیستمی دارند به”کلیه های مناظر”معروف گردیده اند و از طرف دیگر به دلیل حمایت وحفاظت آنها از زنجیره غذایی و تنوع زیستی غنی به”سوپر مارکت بیولوژِی” شهره گردیده اند.
باید اذعان داشت هنگام اتخاد تصمیم راجع به حفاظت ، مدیریت و در صورت نیاز بازسازی تالاب ها ، امری که پیش از هر چیز ضرورت دارد مورد لحاظ قرار گیرد این است که باید اطلاعات و آگاهی های مرتبط با تمام فواید و ارزش ها ی ارائه شده توسط انواع خدمات اکوسیستمی تالاب ها مطالعه گردیده و مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی شرح و توضیح ویژگی های اکوسیستمی میتواند در ارزیابی تغییرات ایجاد شده در تالاب ، شناخت موضوعات
کلیدی در ملاحظات مدیریتی، نقش تالاب ها در حمایت از سلامتی انسان مورد توجه قرار گیرد.
گفتار اول: تولیدات و فراورده های تالاب ها
ذخایر آب شیرین

                                                    .