نظام اقتصادی کشور

نظام اقتصادی کشور

محصولاتی که به صورت قاچاق واردکشور می شوند با شرایط راحت تری از قبیل قیمت وکیفیت با محصولات داخلی رقابت می کنند واین به زیان تولیدداخلی ودر نهایت باعث کاهش انگیزه سود برای سرمایه گذاران می شود. در واقع، قاچاق کالا تأثیر تعرفه های مؤثر را از بین می برد وتوان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می دهد .
محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج کالاها از مبادی غیر رسمی و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادی رسمی و اعمال تعرفه های مؤثر تأثیر مستقیمی در حمایت از تولیدات و در نهایت حمایت و گسترش سرمایه گذاری خواهد گذاشت. (همان، ص96).
2-3-11-1-10-گسترش پول شویی و نابرابری
پول شویی(به مفهوم جریان تطهیر پول های ناشی از فعالیت های غیر قانونی) با قاچاق ارتباط مستقیم دارد. اگر قاچاق مواد مخدر و کالا ریشه کن شود موارد پول شویی بسیار کم خواهد شد ولی از بین نمی رود. زیرا جرائم سازمان یافته فراملی دیگری هستند که درآمد آنها پول شویی می شود. پول کثیف به اشکال مختلف مانند آثار هنری، فلزات گرانبها و اشیای عتیقه و مواد مخدر خارج یا وارد می شود یا از طریق صرافی ها به طور غیررسمی از کشور خارج و به صورت واردات بدون انتقال ارز وارد کشور می شود. مشکل مهمتر و نگران کننده در پایان معاملات قاچاق، پول شویی، است که عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق فوق العاده مهم است، زیرا اگر درآمد حاصل از قاچاق مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند واین او را از ادامه قاچاق باز می دارد. (همان، ص97).
2-3-11-1-11- تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های بازرگانی
در وضعیتی که اقتصاد ملی به شدت به منابع ارزی برای سرمایه گذاری نیازمند است، خروج و فرار سرمایه از کشور آثار اقتصادی زیانباری دارد. دولت قصد دارد، از یک سو، بر مجموع هزینه های واردات نظارت داشته باشد و، از سوی دیگر، تلاش می کند تا ارز موجود به واردات کالاهای ضروری، سرمایه ای و واسطه ای که نقش بیشتری در رشد تولید داخلی، رونق اقتصادی، و اشتغال دارد، تخصیص یابد. درحالی که قاچاق کالا تلاش برای رسیدن به هر دو هدف را ناکام می گذارد. (سیف، 1387، ص98).
2-3-11-1-12- اخلال در نظام اقتصادی
بی نظمی در بازار داخل، سرمایه های سرگردان را به سوی قاچاق کالا هدایت می کند و سرمایه گذاران نیز به سبب وجود سودهای هنگفت و تقاضای فراوان برای انواع کالاهای خارجی در سطح کشور به قاچاق کالا تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد. حضور عوامل و سرمایه داران خارجی نیز در این مسئله بسیار مؤثر خواهد بود. مسئله قابل توجه این است که بخش عمده ای از این سرمایه داران در کشورهای اروپای و عربی حاشیه خلیج فارس اقامت دارند و سرمایه آنها از طریق عاملانِ آنان بکارگرفته می شود. این سرمایه داران به واسطه عاملان خود از نیازهای بازار کشور باخبر می شوند و در اسرع وقت پس از خرید این کالاها از کارخانه ها، مراکز عرضه آنها (در خارج)، نسبت به ارسال آنها به بنادر خلیج فارس و ترانزیت آنها به داخل خاک ایران یا از طریق بندرکراچی به پاکستان و سپس به مرز افغانستان و پاکستان (شهر ویش) و آنگاه قاچاق آنها به ایران اقدام می کنند.
چون قاچاقچیان برای ادامه فعالیت به ارز نیاز دارند، به شیوه های متعدد متوسل می شوند تا آن را به دست آورند، از جمله:
قاچاق طلا و دیگر فلزات قیمتی به خارج از کشور.
خرید ارز هموطنان مقیم خارج در قبال پرداخت پول ملی به خانواده آنها در داخل کشور.
قاچاق مواد مخدر.
خرید ارز گردشگران خارجی .
برخی از قاچاقچیان به صورت تهاتری مثلاً فرآورده های نفتی را با کالاهای دیگر معاوضه می کنند. آنان کالاهای یارانه ای از جمله سوخت، دارو، روغن نباتی وشوینده ها را از کشور خارج و در عوض کالاهایی از قبیل پارچه، ظروف شیشه ای، چینی و… را با خود وارد می کنند. همه این اقدامات به نوعی در نظام اقتصادی کشور اخلا ایجاد می کند. (نمک شناس،1383،ص75)
2-3-11-1-13- جمع بندی کلی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا
همان طورکه می دانیم، آثار گوناگون اقتصادی قاچاق کالا از هم جدا نیستن و در وضعیتی تعاملی یکدیگر را تشدید (برهم افزایی) نیز می کنند. این واقعیت در نمودار زیر با عنایت به آثار و پیامدهای مهم قاچاق کالا نشان داده شده است. (سیف، 1387، ص102).
قاچاق کالا
قاچاق کالا
اختلال در اجرای قانون
اختلال در اجرای قانون
فرهنگ قانون گریزی

Share