نظام اقتصادی کشور

نظام اقتصادی کشور

فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد
تضعیف سامانه تجاری خارجی
تضعیف سامانه تجاری خارجی
کاهش درآمدهای دولت
کاهش درآمدهای دولت
گرایش به قاچاق
گرایش به قاچاق
کاهش سطح معیشت واشتغال
کاهش سطح معیشت واشتغال
نمودار(2-2)آثار و نتایج اقتصادی قاچاق کالا. (مؤذن جامی ،1384،ص24)
2-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا
2-3-11-2-1- توسعه و گسترش قانون گریزی و قانون شکنی
قاچاق، یکی از برجسته ترین تخلفات همیشگی بشر، به شدت از چگونگی وضع و اجرای قوانین در جامعه متأثر بوده است. مردم قوانین مربوط به مبادلات تجاری را ناعادلانه می دانند و تخلفات خود را توجیه می کنند. دراینجا به برخی ازآثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا می پردازیم. (سیف، 1387، ص103).
2-3-11-2-2- قاچاق کالاو بهداشت جامعه
یکی از بزرگترین تبعات منفی قاچاق کالادرجامعه متأسفانه تبعاتِ منفیِ بهداشتیِ آن در جامعه است. اصولاً کالاهای قاچاق به دلیل نبود نظارت بر آنها وبا هدف سود بیشتر به داخل کشور قاچاق می شوند و به همین دلیل کالاهای تقلبی وغیر استانداردی که با قیمتی اندک در خارج کشور عرضه می شوند مطلوبیت زیادی برای واردات قاچاق دارند. متأسفانه محصولات غذایی، آرایشی، و بهداشتی جزء کالاهایی اند که به حد زیاد و غیر قانونی وارد کشور می شود و در نبودِ هیچ گونه استاندارد برای این کالاها، به خصوص کالاهای بهداشتی و آرایشی، درسطح جامعه به طورگسترده خریدوفروش می شوند.(سیف، 1387،ص103).
2-3-11-2-3- افزایش آلودگی های مالی و اخلاقی دربدنه نظام اداری
قاچاقچیان کالابرای وارد کردن وترخیص کالاهای خود و نپرداختن حقوق وعوارضِ قانونی دست به هر اقدامی می زنند. برقراری نظام اخذ مجوز نظارت های بیش از حد متعارف قطعاً مفاسدی را به وجود خواهدآورد و سود ناشی از ارتکاب قاچاق کالا نظام اداری، انتظامی، و قضایی را آلوده می کند و در بلند مدت فساد فرهنگی وسیع و ریشه داری را ایجاد می نماید. (گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد قاچاق کالا وارائه راهکارها با تأکید بر نقش گمرک، ص26)
2-3-11-2-4- تقویت باندهای مافیایی درشبکه قاچاق کالا
متأسفانه، نظام اقتصادی کشور ایران پیکره وساختار رانت آلود دارد. در چنین اقتصادی، بحث قاچاق نیز کاملاًجدی است. گروه هایی که در قالب تشکیلاتی سازمان یافته و منسجم به فعالیت وسیع و گسترده در قاچاق می پردازند با استفاده از رانت های گوناگون بر دامنه قدرت و نفوذ خود درجهت تأثیرگذاری بر جریانات اقتصادی و حتی سیاسی خواهند افزود. (سیف، 1387، ص106).
2-3-11-2-5- شکل گیری رفتارهای اجتماعی غلط
قاچاق باعث شکل گیری قشر خاصی به نام« قاچاقچی»، وتودۀ وسیع تری به نام«مصرف کنندۀ کالای قاچاق»، درجامعه است هریک از این دو قشر به سبب منافع و مصالح خود نوع خاصی از رفتارها را دارا هستند که نمی توانند با رفتارها و عملکردهای اعضای جامعه همگن باشند. از این رو، تضاد و ستیزی رفتاری پدید می آید. این گونه اعمال که نظم جامعه را مختل می کند و مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد نوعی کجروی اجتماعی است. همین نابهنجاری مقدمه و زمینۀ نابهنجاریهای اجتماعی دیگری مانند سرقت، قانون شکنی، شکستن حرمت ها وجرائمی از این دست فراهم می آورد. (همان، ص106).

Share