نظام اجتماعی

نظام اجتماعی

کلایس، ولفرام، «قلاع، معماری»، ترجمۀ علیرضا میهنی، معماری ایران دوره اسلامی، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: چاپخانه ارشاد اسلامی، 1366.
گلشن، صدیقه. «گلستان باغ گلستان، ارگ تاریخی تهران»، مجموعه مقالات کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم (تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374)، ج2، ص 720- 759.
گوبه، هانیس، «ارگ بم»، ترجمه کرامت‌الله افسر، نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365. 320– 319.
لوکرنین، «نهادهای سیاسی، اجتماعی و اداری: مالیات‌ها و بازرگانی»، در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ( از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان)، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیر کبیر، 1381، ص71 – 148.
مایلز، ج. ک. «سکه‌شناسی»، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه (پژوهش دانشگاه کمبریج). ترجمۀ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر، 1363.ص315 – 329.
محمدجان‌اف، «اقتصاد و نظام اجتماعی در آسیای مرکزی در دورۀ کوشان»، تاریخ تمدن‌های آسیای مرکزی، بخش 2، ج2،
مشایخ فریدنی، آذرمیدخت. «مرو در دورۀ خلفای راشدین»، مجلۀ تحقیقات تاریخی (مرونامه). شمارۀ 6 و 7، پاییز و زمستان 1371: ص 133- 154.
مشایخ فریدنی، آذرمیدخت. «مرو در عهد بنی امیه»، مجلۀ تحقیقات تاریخی (مرونامه). شمارۀ 6 و 7، پاییز و زمستان 1371: ص 133- 154.
معیری، هایده. «مرو تاریخی و مرو کهن»، مجلۀ تحقیقات تاریخی (مرونامه). شمارۀ 6 و 7، پاییز و زمستان 1371: ص7- 70.
مفتاح، الهامه. «جغرافیای تاریخی مرغاب»، مجلۀ تحقیقات تاریخی (مرونامه). شمارۀ 6 و 7، پاییز و زمستان 1371: ص 71- 132.
ملک زاده، مهرداد. «پایتخت‌های ماد»، پایتخت‌های ایران. به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص 83-146.
____. «نگاه بر دوره و سبک ناشناختۀ مادی در تاریخ معماری و شهرسازی ایران»، مجموعه مقالات کنگرۀ معماری و شهرسازی ایران در ارگ بم. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1376.
ملکزادۀ بیانی، بانو. «تاریخ سکه در اسلام»، مجلۀ معارف اسلامی، دورۀ جدید، شمارۀ اول، 1352، ص31- 45؛
ملکزادۀ بیانی، بانو. «سکه‌های زیاری»، مجلۀ معارف اسلامی. دورۀ جدید. شمارۀ سوم، 1353، ص23- 36؛
ملک شهمیرزادی، صادق، «بررسی مفهوم شهر از دیدگاه باستان‌شناسی»، مجموعه مقالات دومین کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران – ارگ بم، تهران: سازمان میراث فرهنگی، 1378، ج1، ص 31- 40.
____. «خلاصه‌ای از باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران»، در تاریخ ایران باستان، تهران: سمت، 1377، ص 17 – 52.
موسوی، محمود. «باستان‌شناسی / باستان‌شناسی در جهان اسلام / ایران» دانشنامۀ جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، ج1، ص492-510.
مهرداد شکوهی، «مقایسۀ نفوذ شهرهای ایران در هند»، شهرهای ایران، به کوشش محمدیوسف کیانی (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی، 1370)، ج4، ص 263
نجد سمیعی، فرامرز. «تخت سلیمان»، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، 1380. ج6. ص 709-711.
ورجاوند، پرویز، «شهرسازی و شهرنشینی در ایران»، در شهرهای ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی، 1370، ص 1- 45.
هارپر، پرودنس، «نقره ساسانی»، در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، (از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان)، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیر کبیر، 1381، ص653 – 682.

Share