نشانه‌های جسمانی

نشانه‌های جسمانی

جدول 4-2-11: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره خودکارآمدی 328
نمودار 4-2-11: میانگین نمرات مقیاس خودکارآمدی در گروه‌های آزمایش و کنترل 329
جدول 4-2-12: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره کیفیت زندگی 329
نمودار 4-2-12: میانگین نمرات مقیاس کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش و کنترل 330
جدول 4-2-13: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره عملکرد جنسی 330
نمودار 4-2-13: میانگین نمرات مقیاس عملکرد جنسی در گروه‌های آزمایش و کنترل 331
جدول 4-2-14: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره سازگاری اجتماعی 331
نمودار 4-2-14: میانگین نمرات مقیاس سازگاری اجتماعی در گروه‌های آزمایش و کنترل 332
جدول 4-2-15: میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره پیروی دارویی 332
نمودار 4-2-15: میانگین نمرات مقیاس پیروی دارویی در گروه‌های آزمایش و کنترل 333
جدول4-3-1-1 : خلاصه نتایج آزمون کرویت موچلی درباره متغیر‌های مورد پژوهش 334
جدول 4-3-1-2 : خلاصه نتایج آزمون لون درباره متغیر‌های مورد پژوهش 335
جدول 4-3-1-3 : خلاصه نتایج آزمون باکس درباره متغیر‌های مورد پژوهش 335
جدول شماره 4-3-2-1: خلاصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مربوط به اثر روش شناختی رفتاری بر متغیرهای نشانههای مرضی 336
جدول شماره 4-3-2-2 : نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای مرتبط با نشانههای مرضی در سه مرحله آزمون گیری 337
جدول شماره 4-3-3-1: خلاصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مربوط به اثر روش شناختی رفتاری بر متغیرهای همبستههای شناختی 338
جدول شماره 4-3-3-2 : نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای مرتبط با همبستههای شناختی در سه مرحله آزمون گیری 339
جدول شماره 4-3-4-1: خلاصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مربوط به اثر روش شناختی رفتاری بر متغیرهای رفتارهای مرتبط با سلامت 340
جدول شماره : نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای مرتبط با برخی رفتارهای سلامتی در سه مرحله آزمون‌گیری 341
ب-2. پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) 380

چکیده :
هدف: بیماری، بخصوص بیماریهای مزمن در سالمندان شیوه زندگی آنان را تغییر می‌دهد. بیماری پارکینسون نیز نوعی اختلال تحلیل برنده سیستم عصبی مرکزی در سالمندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بربهبود نشانههای مرضی، همبستههای شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون(PD) بود.
روش: در این مطالعه روش پژوهش بصورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه از جامعه آماری سالمندان مبتلا به پارکینسون در نظر گرفته شد، نمونه‌های پژوهش شامل 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی-رفتاری سالمندی در 10 جلسه قرار گرفتند. برای سنجش فرضیه‌های این پژوهش از سه مجموعه آزمون نشانه‌های مرضی(پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری (brief IPQ)، پرسشنامه شاخص اختلال خواب پیترز بورگ، پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q))، همبسته‌های شناختی(پرسشنامه حافظه روزمره ساندرلند و همکاران(1983)، آزمون عملکرد پیوسته روزولد و همکاران(1956)، آزمون بازداری پاسخ استروپ(1935)) و رفتارهای مزتبط با سلامت(مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1996 )، پرسشنامه ارزیابی عملکرد جنسی زنان و مردان، پرسشنامه سازگاری BAL، پرسشنامه پیروی دارویی ماریسکی (1992)) استفاده شد. و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس مکرر با استفاده از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری از بین متغییرهای نشانه‌های مرضی در مقیاس‌های ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی در سطح 05/0 P< معنی دار است، در حالی که مقیاس نشانه‌های جسمانی از لحاظ آماری معنی دار نیست، نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد اثر روش درمانی شناختی رفتاری در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری در متغیرهای ادراک بیماری، اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب معنی دار است ولی در متغیر عملکرد اجتماعی اثر روش شناختی رفتاری در مرحله پس آزمون- پیگیری معنی دار نیست. در حیطه همبسته‌های شناختی نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های حافظه روزمره، توجه متمرکز و بازداری شناختی در سطح 05/0 P< معنی دار است، در حالی که در مقیاس‌های توجه پیوسته از لحاظ آماری معنی دار نیست. نتایج آزمون‌های تعقیبی نیز نشان داد متغیرهای حافظه روزمره و توجه متمرکز در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد ولی در متغیر بازداری پاسخ شناختی مداخله مورد نظر در مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین به این یافته باید با دیده احتیاط نگریست. در حیطه برخی رفتارهای مرتبط با سلامت نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مقیاس‌های خودکارآمدی،کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در سطح 05/0 P< معنی دار است. و نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری معنی دار می‌باشد. ولی متغیر عملکرد جنسی در دو مرحله پس آزمون- پیگیری از لحاظ آماری معنی دار نیست و بنابراین تا پذیرش و گسترش این قبیل یلفته‌ها راه درازی در پیش است.

Share