نسل کشی

ارکان متشکله این جنایت پیش از این بیان شد. در این جا تنها ذکر این نکته لازم است که تاکید قانونگذار بر وقوع نسل کشی به واسطه فعل مرتکب است. اما در برخی موارد، به ویژه در نسل کشی به شیوه قرار دادن گروه در شرایط غیر انسانی زندگانی، این جنایت ممکن است به صورت ترک فعل ارتکاب یابد.[1] مورد دیگر از ترک فعل وقتی است که مقامات مسوول با سکوت و تجاهل، از کشتار در حال وقوع جلوگیری نکنند.

 

گفتار دوم: تبانی به منظور ارتکاب نسل کشی

تبانی به معنی تفاهم به منظور ارتکاب جرم میان چند نفر، از پدیده حقوقی انگلیسی«تبانی» و پدیده حقوقی فرانسوی «اجتماع مجرمین» الهام گرفته است.[2] بنابراین، تبانی عبارت است از این که دو یا چند نفر به قصد ارتکاب عمل مجرمانه با یکدیگر توافق کرده باشند. واژه تبانی در این ماده معنایی عمیق تر از معنای آن در حقوق کیفری داخلی دارد و تقریبا با مفهوم (conspiracy) در نظام حقوقی انگلوساکسون مطابقت دارد.[3] در اساسنامه دادگاه نورمبرگ این مفهوم به دو صورت به کار رفته است: نخست در بیان جرم مستقلی علیه صلح که زمامداران آلمان نازی به اتهام ارتکاب آن محکوم شدند(بند الف ماده 6)؛ و دوم در توضیح شکلی از اشکال شرکت در ارتکاب جرم متضمن ترغیب به ارتکاب جرم و تهیه مقدمات اجرای آن(بند آخر ماده 16 اساسنامه). به موجب بند آخر ماده 6 اساسنامه نورمبرگ:

اداره کنندگان، سازمان دهندگان، محرکین یا معاونین که در تنظیم یا اجرای یک برنامه هماهنگ یا یک توطئه برای ارتکاب هر یک از اعمال جنایات فوق الذکر (یعنی جنایات علیه صلح، جنایات جنگ و جنایات علیه انسانیت) شرکت کرده باشند، مسوول کلیه اعمالی هستند که از طرف هر کس در مقام اجرای آن برنامه، صورت پذیرفته باشد.[4]

در تجزیه و تحلیل این توطئه گفته شده است که توطئه دارای یک عنصر اصلی و دو عنصر فرعی می باشد. عنصر اصلی «برنامه هماهنگ شده قبلی است» که بدون آن توطئه تحقق نمی یابد. دو عنصر دیگر که از برنامه هماهنگ ناشی می شوند، «سبق تصمیم» و «تهیه مقدمات» می باشند.[5]

سبق تصمیم و برنامه هماهنگ بیانگر این حقیقت است که قصد ارتکاب از قبل به وجود آمده و مرتکب به ارزیابی کار خود پرداخته است که هر دو از ویژگی های عنصر معنوی هستند. تهیه مقدمات که مربوط به عنصر مادی می شود باید با یک هدف قبلی صورت گیرد. اگر منظور از این مقدمه کشتن افراد یک گروه است، مساله نسل کشی مطرح خواهد شد.

بدین ترتیب، کسانی که به قصد ارتکاب نسل کشی با هم توافق کنند و در اجرای آن طرح واحدی سازمان دهند یکایک مسوول تمام اعمالی شناخته می شوند که در اجرای طرح مجرمانه ضروری بوده است، حتی اگر خود در اجرای آن شرکت نداشته و از آن بی اطلاع باشند.

 

گفتار سوم: شروع به نسل کشی

شروع به جرم در این کنوانسیون باید در چهارچوب تدابیری که قانونگذار داخلی برای این عمل وضع کرده است، تفسیر شود. شروع به جرم اصطلاحا به اعمالی گفته می شود که بر وجود قصد مجرمانه دلالت کند به شرطی که این قصد به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد، معلق بماند و جرم منظور واقع نشود[6]. در تعبیر رایجی که از شروع به جرم وجود دارد، عموما عملیات مقدماتی که فقط زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازد قابل مجازات نیست. با این حال، حوادث اسفناک جنگ جهانی دوم و سالهای بعد از جنگ، خطر روز افزون سلسله تدابیری که مقدمه نسل کشی هستند به اثبات رساند. پیشگیری از وقوع جنایت نسل کشی مستلزم آن است که اقداماتی مثل مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی به شیوه های جدید نسل کشی، ساخت و نگهداری ابزار و ادوات و موادی که برای این مقصود فراهم شده اند و حتی انتقال اطلاعات لازم شدیدا محکوم شود. در طرحی که دبیرکل سازمان ملل تهیه کرده بود برخی از این تدابیر، تمهید کشتار جمعی تلقی می شد و جنبه مجرمانه داشت، اما کمیته ویژه در تدوین متن نهایی کنوانسیون آن را رد کرد. متاسفانه جز در مواردی که عملیات مقدماتی می تواند تبانی و یا تحریک مستقیم و علنی و یا نوعی معاونت تفسیر شود، در دیگر موارد موضوع به سکوت برگزار شده است.[7]

 

گفتار چهارم: معاونت در نسل کشی

تعریف معاونت و شرایط تحقق آن همانند شروع به جرم، به شرحی که در مقررات حقوق کیفری داخلی مفهوم است، در خصوص نسل کشی نیز اعمال می شود. فرض معاونت وقتی صحت پیدا می کند که عمل اصلی نسل کشی محقق گردیده یا دست کم شروع به اجرا شده باشد. بنا بر تعریف، معاون جرم کسی است که با تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع، دیگری را به ارتکاب جرم برانگیزد و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. کسی که با علم و اطلاع، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد و یاعالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند، نیز معاون جرم نامیده می شود.[8] از سوی دیگر، کسی را می توان معاون جرم به شمار آورد که فعل مثبتی انجام داده باشد. بنابراین، شخص مطلع به صرف سکوت، معاون جرم محسوب نمی شود.[9]

[1] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 76.

[2] جوانمردی صاحب، مرتضی، پیشین، ص 21.

[3] اردبیلی، محمدعلی، پیشین.

[4] پلاوسکی، پیشین، ص 137.

[5] همان، ص 138.

[6] بنگرید به ماده 15 قانون مجازات اسلامی

[7] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 78.

[8] بنگرید به ماده 21 قانون مجازات اسلامی

[9] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 79.

                                                    .