نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

معادله شماره 11
قیمت سهام در پایان دوره t
قیمت سهام در پایان دوره t
سود نقدی هر سهم
افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی و مطالبات
افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها
در مدل باسو بازده ((RET شاخص خبرهای اقتصادی می باشد که مثبت بودن آن بیانگر سود اقتصادی و منفی بودن آن به معنا زیان اقتصادی است. معکوس رگرسیون سود خالص به نرخ بازده بیانگر حساسیت سود در مقابل خبرهای اقتصادی را نشان می دهد . ضریب α2 نشان دهنده بهنگام بودن سود با توجه به اخبار خوب وضریب (α2 + α3) نشان دهنده بهنگام بودن زیان با توجه به اخبار بد اقتصادی است و ضریب α3 بیانگر عدم تقارن زمانی سو د بوده که باسو آن را به عنوان معیاری برای محافظه کاری می داند .
4-9-3- متغیرهای تعدیل کننده
در این پژوهش با توجه به ادبیات تحقیق برای تعیین متغیرهای هم بسته از 2 مجموعه متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده می‌شود.
1-4-9-3- متغیر های کنترلی محافظه کاری
جدول شماره 1-3-متغیرهای کنترلی محافظه کاری
شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام که به صورت زیر محاسبه می شود.
میانگین قیمت پیشنهادی خرید برای برای 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
به نمایندگی از تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری :
مسئله عدم تقارن اطلاعاتی زمانی نمود پیدا می نماید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف مقابل از مزیت اطلاعاتی برخودار باشد .حال آنکه حسابداری محافظه کارانه بهترین خلاصه ی ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام را درباره ی عملکرد جاری شرکت ها برای سرمایه گذاران فراهم سازد و به عنوان یک ساز و کارکنترلی بالقوه ، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را از بین می برد . (لافوند و واتز ،2008)معتقدند هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و سرمایه گذاران خارج از شرکت بیشتر باشد، تقاضا برای محافظه کاری بیشتر خواهد بود . این متغیر در پژوهش های جان مانل ( 2009 ) ، ونکاتش و چیانگ(1986) ، رضا زاده و همکاران (1387)، قائمی و وطن پرست (1384مورد استفاده قرار گرفته شده است .
میانگین قیمت پیشنهادی فروش برای 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
نسبت کل بدهی‌ها به ارزش جاری حقوق صاحبان سهام
به نمایندگی از تأثیر قرار دادهای بدهی بر محافظه کاری:
ازآنجا که اعتبار دهندگان به ریسکهای نامطلوب نسبت به پتانسیل مطلوب عملکرد شرکت علاقه ی بیشتری دارند. قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین عوامل تقاضا برای محافظه کاری به شمار می رود. واتز ( 2007)معتقد است اعتباردهندگان علاقمند به کسب اطلاع از میزان احتمال پوشش طلبشان از طریق خالص داراییها و نقدینگی شرکت در آینده هستند. قراردادهای بدهی ، روش های حسابداری محافظه کارانه خاصی را معین کرده و از این طریق توان مدیریت را برای تغییر رویه های حسابداری به صورت دلخواه. محدود می کنند.(نیکولِو،2007). به همین دلیل کردستانی و ایرانشاهی(1391) از این متغیر به عنوان یکی عوامل موثر بر محافظه کاری نام برده و در مدلهای مفهومی پژوهش خود از آن استفاده نموده است .
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
به نمایندگی از تأثیر رشد عملیاتی بر محافظه کاری:
شرکتهای با نرخ MB بالاتر ، فرصتهای رشد و سرمایه گذاری بیشتری پیش روی خود دارند و وجود چنین شرایطی منجر به افزایش هزینه های نمایندگی خواهد شد ؛ چرا که وجود گزینه های مختلف رشد با هزینه های نمایندگی ارتباط مثبت معناداری دارند (خان و واتز ، 2009 ) و حسابداری محافظه کارانه ابزاری موثر در پاسخ به هزینه های نمایندگی است . خان و واتز ( 2009 ) ، لارا و همکاران (2011) ، فروغی و عباسی (1390) ، از این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در محافظه کاری نام برده و در مدلهای مفهومی پژوهش از آن استفاده نمودند.

Share