نرم افزار

نرم افزار

45 روزگی
کلون برونشیت آشامیدنی
56 روزگی
واکسن رئوویروس Tri-Reo
65 روزگی
Avinew
80 روزگی
لارنگوتراکئیت قطره چشمی
90 روزگی
کلون برونشیت
100 روزگی
تزریقی دوگانه ND+AI،
کوریزا،
آبله،
120 روزگی
کلون برونشیت آشامیدنی
130 روزگی
چهارگانه ND+AI+EDS+Coryza،
آنفلوانزا،
دوگانه کشته Tri-Reo+ IBD
2-2-آزمایش ELISA
آزمایش الایزا روش ساده ای برای بررسی تعداد زیاد نمونه در مدت زمان کوتاه می باشد. اساس این آزمایش مشابه سایر آزمایش ها است، بدین معنی که سرم را از لحاظ حضور آنتی بادی اختصاصی بر علیه بیماری‌ها بررسی می‌کند. در این روش عامل بیماریزای نشان دار شده با یک ماده رنگی با نمونه سرمی مخلوط می شود . زمانیکه آنتی بادی به عامل بیماری‌زا متصل میشود ماده رنگی تغییر رنگ می دهد، هر چقدر رنگ تولید شده تیره تر باشد نشان دهنده تیتر بالای آنتی بادی در سرم است .
نتایج این تست ها بصورت تیتر متوسط هندسی GMT و درصد CV گزارش می شود که اگر درصد CV، حاصله کمتر از 40 باشد، تیتر بدست آمده عالی و اگر بین 60-40 % باشد تیتر خوب و بیشتر از60 % باشد تیتر حاصله ضعیف بوده و نیاز به بهبود دارد. در صورتیکه درصد CV کمتر از 60% باشد، از معیار Mean برای تفسیر نمونه ها استفاده می کنیم. ولی اگر درصد CV بالای 60 درصد باشد از معیار GMT برای تفسیر بهره می گیریم. در مورد اکثر بیماریهای طیور %CV پس از تجویز صحیح واکسن‌های کشته بایستی کمتر از 40% باشد و در مورد واکسن‌های زنده، %CV بایستی کمتر از 60% باشد. در مورد استفاده از واکسن‌های زنده برای واکسیناسیون ابتدایی تغییر تیتر سرمی بسیار مهمتر از %CV می باشد.
GMT، معیاری است که تعداد پرنده ها با یک تیتر خاص و نیز تک تک پرنده ها را مدنظر می گیرد این کار باعث می شود که اثر گذاری پرنده هایی که تیتر خیلی پایین و یا خیلی بالایی دارد از بین برود و به نظر می رسد که این طرز گزارش صحیح‌تر از گزارش بصورت میانگین باشد.
روش کار آزمایش الایزا بدین صورت است که 2-3 ساعت قبل از کار باید کیت الایزای مربوطه را ازیخچال درآورده و در محیط اتاق قرار دهیم و بعد استفاده کنیم. در ابتدا سرم نمونه ها را که جدا کرده بودیم در یک پلیت 96 خانه ته صاف جهت رقیق سازی 1میلی لیتر از رقیق کننده را به پلیت اضافه می کنیم و سپس 2 میکرولیتر از سرم مورد آزمایش را به پلیت رقت سازی اضافه می کنیم تا رقت 1:500 تهیه شود، لازم بذکر است که کنترلها رقیق سازی نمی شود. سپس 1/0 میلی لیتر از کنترل منفی را به گوده های A1 و A2 می افزائیم و 1/0 میلی لیتر از کنترل مثبت را نیز به گوده های A3 و A4 اضافه می‌کنیم. در مرحله بعدی 100 میکرولیتر از سرم رقت سازی شده مورد آزمایش به پلیت اضافه می کنیم. سپس بمدت 30 دقیقه در دمای اتاق انکوبه نموده و بعد از آن هر گوده را با 350 میکرولیتر 3 تا 5 بار با آب دیونیزه شده شستشو می‌دهیم و سپس کاملاً آسپیره می‌کنیم. سپس 100 میکرولیتر کونژوگه به هر یک از گوده ها اضافه می کنیم و 30 دقیقه در دمای اتاق انکوبه نموده و مجدداً هر گوده را با 350 میکرولیتر آب دیونیزه 3 تا 5 بار شستشو می‌دهیم. بعد از این مرحله 100 میکرولیتر سوبسترای TMB به هر گوده اضافه می‌کنیم و 15دقیقه در دمای اتاق انکوبه می کنیم و سپس 100میکرولیتر محلول stop را به هر گوده اضافه می‌کنیم و بعداً گوده‌ها را در دستگاه Reader الایزا گذاشته و در نهایت نتایج میزان جذب نوری در طول موجب nm 650 با استفاده از نرم افزار XChek قرائت نموده، و اطلاعات مربوطه را توسط دستگاه ثبت کرده و این اطلاعات که از 3 گروه در مراحل مختلف خونگیری بود را ثبت و بایگانی نمودیم.

Share