نرم افزار مورد استفاده

نرم افزار مورد استفاده

5-3-2-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………191
5-3-2-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
5-3-3) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..192
5-4) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192
5-5) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….212
5-6) پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..213
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….215
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..217
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….227
فهرست جداول
جدول 2-1) مواد اداری و فنی لحاظ شده در مقررات تدوین پایاننامه و یا رساله به ترتیب الفبایی……………………………………………….30
جدول 2-2) برنامه زمانبندی مراحل مختلف پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-3) تنظیم گزارش نهایی تحقیقات بر اساس الگوی اقتباس از A.P.A………………………………………………………………………………34
جدول 2-4) سی معیار ارائه شده توسط برینکرهوف (1981) ………………………………………………………………………………………………………….43
جدول 2-5) پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها……………………………………………………………………………………..62
جدول 2-5) پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها……………………………………………………………………………………65
جدول 3-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایاننامهها تا نیمهی مهرماه 1392……………………………………………………………………………….69
جدول 4-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان………………………………………………………………………………74
جدول 4-2) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………….75
جدول 4-3) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی، در دانشگاه های مختلف ……………………………………………………………………………….76
جدول 4-4) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………77
جدول 4-5) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………78

Share