سبز اندیشان امروز

نرم افزار مورد استفاده

4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..146
4-3-6) روش تحقیق پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….148
4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………150
4-3-8) روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….152
4-3-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….154
4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….156
4-3-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….158
4-3-12) میزان ضریب آلفای پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..160
4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..162
4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) …………………………………………………………………………………………………………………………………..163
4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………………………………………………………………………………………………………………………163
4-4-3) صفحه عنوان فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………164
4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………165
4-4-5) صفحه چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….166
4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167
4-4-7) صفحه تقدیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
4-4-8) صفحه تشکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169
4-4-9) صفحه گواهی دفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
4-4-10) صفحه ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….172
4-4-12) صفحه منشور اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….173

                                                    .