نحوه مدلسازی

نحوه مدلسازی

جهت رسیدن به الگوی تفرق امواج در داخل حوضچه از مدول MIKE21/BW (Boussinesq Wave) استفاده می‌شود. این مدول قادر به بررسی الگوی انتشار امواج با لحاظ کردن اثرات همزمان پدیده‌‌هایی همچون کاهش عمق، انکسار، تفرق، اصطکاک بستر، عبور و انعکاس‌جزیی، گسترش فرکانسی امواج و انتشار زاویه‌ای امواج می‌باشد. در این مدل معادلات Boussinesq به شرح زیر حل عددی می‌شود:
معادله پیوستگی
(1
Xمعادله مومنتوم در جهت
(2
معادله مومنتوم در جهت y
(3
که در این روابط S تراز سطح آب نسبت به سطح مبنا حسب متر، p و q به ترتیب شار مجازی در جهت X و y بر حسب m3/s/m، ، h عمق آب بر حسب متر، n ضریب تخلخل (Porosity)،  ضریب اصطکاک در محیط متخلخل در جریانهای آرام و  ضریب اصطکاک در محیط متخلخل در جریانهای آشفته می‌باشند. معادلات کلی Boussinesq برای حالتی حل می‌گردد که نسبت عمق آب به طول موج کمتر از 22/0 باشد. این درحالیست که در مواردی که نفوذ امواج با دامنه کوتاه به حوضچه بندر بررسی می‌گردد، این معیار تأمین نگشته و برای رفع این مسئله از معادلات توسعه یافته Boussinesq برای حل عددی استفاده می‌گردد[10].
برای طراحی مدل و انتخاب داده‌های ورودی به مدل شامل Bathymetery )هیدروگرافی بستر و پلان مورد نظر(، مشخصات موج ورودی، مشخصات لایه تخلخل (Porosity Layer) و لایه اسفنجی (Sponge Layer)، مرز انتقال انرژی و … ، مواردی در راهنمای نرم‌افزار توصیه شده که بایستی در استفاده از نرم‌افزار مد نظر قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
– حداکثر گام مکانی مدل (Grid Spacing) بر اساس حداقل طول موج مشاهده شده در مدل تعیین می‌گردد به نحوی‌که این طول موج بایستی حداقل در 8 گرید محاسباتی شبیه‌سازی گردد.
– حداکثر گامهای زمانی مدل بایستی بر اساس میزان عدد کورانت محاسبه شود به نحویکه این عدد از 1 تجاوز ننماید.
4-3- روش مدل سازی در نرم افزار
در این قسمت نحوه مدلسازی با استفاده از نرم افزار MIKE 21 مدول BW تشریح خواهد شد. برای مطالعه الگوی نفوذ امواج و نحوه تفرق آن‌ها و همچنین تحلیل ناآرامی سالیانه بنادر مورد مطالعه، سه پارامتر متغیر در تحلیل‌ها در نظر گرفته‌ شده‌اند:
 ارتفاع امواج: براساس تحلیل‌های هیدرودینامیک، در مرزهای مدل ارتفاع موج واحد در نظر گرفته می‌شود. همچنین در تحلیل آرامش سالیانه بندر، ضریب تفرق در گلموج سالیلنه ضرب می گردد.
 جهت امواج: براساس گلموج محدوده طرح که در محدوده بندر و دهانه ورودی آن استخراج شده است، و همچنین با توجه به جهت دهانه ورودی، جهات غالب امواج که تلاطم بیشتری را در حوضچه بندر و دهانه ورودی آن بوجود می‌آورند، مدنظر قرار می‌گیرند. در تحلیل‌های آرامش این پارامتر نیز مدنظر گرفت.
 پریود امواج: یکی دیگر از پارامترهای اساسی و موثر بر آرامش سالیانه بندر، پریود امواج می‌باشد. با توجه به نتایج مطالعات هیدرودینامیک، اثر این پارامتر بر نحوه انتشار و نفوذ امواج و همچنین آرامش سالیانه بندر مطالعه شده است.
علاوه بر سه پارامتری که ذکر شدند، الگوی انتشار امواج در مرزهای مدل نفوذ موج (تک جهته و جهتی) نیز برای بندر لنگه مطالعه شد.
اطلاعات اساسی ورودی شامل موارد زیر می‌باشند:
 بتی‌متری محدوده طرح (داده‌های آب‌نگاری)
 ضرائب اصطکاک بستر (اختیاری)
 انعکاس نسبی از سازه‌ها (لایه تخلخل)

Share