نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
ابتدا گزارشی که توسط قضات و منشی دادگاه صلح برای رسیدگی در دادگاه عالی تنظیم گردیده است، در این دادگاه توسط قاضی واحد جهت اظهارنظر مبنی بر این که قابل استماع است یا خیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نحوه رسیدگی بدین صورت است که وکیل مدافع تقاضای صدور مجوز کرده و در روز مقرر در دادگاه حاضر می‌گردد و بررسی پرونده به کمک وکیل مدافع متهم انجام می‌شود چنانچه قاضی واحد تقضای تجدیدنظر را قبول کرد. مجوز صادر گردیده و پرونده در دادگاه عالی(شعبه ملکه) توسط سه قاضی یا بیشتر مورد استماع قرار می‌گیرد.
رسیدگی در دادگاه عالی شکلی می‌باشد به همین جهت در تقاضای تجدیدنظر از دادگاه عالی، باید یک مسئله حقوقی و یا صلاحیتی عنوان شود و اگر تقاضا متضمن امور موضوعی و واقعی باشد رد می‌گردد.
قضات این دادگاه پس از مطالعه و بررسی گزارش مزبور و استماع اظهارات و استدلال‌های طرفین دعوی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت
دادگاه عالی در مقام اتخاذ تصمیم می‌تواند تصمیم متخذه در دادگاه تالی (اعم از دادگاه جزا یا دادگاه صلح) را تایید یا لغو یا تغییر دهد. هم‌چنین می‌تواند پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تالی ارجاع دهد که در چنین مواردی دادگاه عالی نظر خود را نیز برای دادگاه صلح ارسال می‌دارد. علاوه بر آن این دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور قرارها و دستورهای دیگری که مقتضی می‌داند بنماید(ماده A28 قانون دادگاه عالی مصوب 1981 که در حال حاضر جای خود را به قانون دسترسی به عدالت مصوب 1999 داده است)
و اما سوالی که مطرح می‌شود این است که منظور از سایر قرارهای مقتضی چیست؟
در این خصوص دیوانعالی در پرونده جن‌کینز علیه گریفیت در سال 1992 مقرر داشته است. عبارت صدور قرارهای مقتضی دیگر (Make Such other order … as it thinks fit) مفید این معنی است که دادگاه عالی می‌تواند در مواردی که هنوز امکان محاکمه عادلانه وجود دارد. مبادرت به صدور قرار محاکمه مجدد کند. که این محاکمه توسط قضات رسیدگی‌کننده به دعوی تجدیدنظر یا شعبه دیگر دادگاه عالی صورت خواهد گرفت.
ولی باید توجه داشت که به طور کلی و علی‌القاعده رسیدگی دادگاه عالی، به شیوه محاکمه مجدد نیست. بلکه تصمیم‌گیری دیوان به صورت بازبینی و بررسی حکم بدوی از طریق اسناد ارائه شده توسط طرفین دعوی، استدلال و اظهارات آن‌ها می‌باشد.
– ماده 237و 238 ق.آ.د.ک مصوب 1378
– نظر اداره حقوقی دادگستری به شماره به نقل از کشاورز، بهمن، دادگاههای عام پیشینه، ساختار و … ص 246
– Single judge
– مهرا؛ دکتر نسرین، منبع پیشین، ص 28
– Direction for loss of time
-Elliott; C & Couinn; F, op.cit.335
– Zander; Mickael, op. Cit, p.637
– Ibid
-New rules for Appeal
– Ibid,p.638
-Sprack; John op.cit, p. 337
– Bail
– Rigistrar
– Ingman; Terence, op.cit , p.330
– John; Sprack, op, cit, p.336
– Ibid

Share