نتایج حاصل از محاسبات

نتایج حاصل از محاسبات

ساختار هندسی فسفر ایلیدهای مطالعه شده با روش تابعی دانسیته B3LYPو با مجموعه پایه6-31G بدون محدودیت تقارن بهینه شده‌اند و محاسبات فرکانس ارتعاشی ساختارها برای اطمینان از کمینه بودن ساختار آنها در سطح پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی انجام شد.
نداشتن فرکانس ارتعاشی منفی بیانگر این واقعیت است که تمامی ساختارها در سطح انرژی پتانسیل الکترواستاتیک مولکول، کمینه‌می باشند. همچنین محاسبات انرژی تک نقطهدر روش M052X و مجموعه پایه cc-PVTZ بر روی ساختارهای بهینه شده از روش B3LYP انجام شد.
بعد از بهینه کردن ساختارها در فاز گازی، انرژی پایداری آنها محاسبه شد. همچنین پایداری این فسفرایلید‌ها در فاز محلول مورد مطالعه قرار گرفت.و اثرات حلال‌هایی با قطبیت متفاوت با روش M052X/6-31G بررسی شد. حلال‌هایی که اثرات آنها برای فسفر ایلیدهای منتخب بررسی شد شامل آب، متانول، دی کلرومتان و تولوئن می باشند.
آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی NBO ]39[ نیز با NBO 3G به منظور بررسی بارهای NBO و سایر مطالعات اوربیتال مولکولی انجام شد.لازم به ذکر است که تمام محاسبات با استفاده از نرم افزار گوسین 09]40[ انجام شده است.
3-3) نتایج محاسبات
در این بخش نتایج حاصل از محاسبات با روش‌های ذکر شده در مورد فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار بیان می‌گردد.
3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی
در ابتدا تمامی ساختارهای موجود در واکنش(3-1) و (3-2) بهینه شدند و انرژی‌های آنها محاسبه گردید. به علت معنا‌دار بودن تفاوت انرژی دو فسفر ایلید و تفاوت پایداری تجربی، در ادامه آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. سه فسفر ایلید متفاوت شامل فسفر ایلید فاقد گروه C=O(α- فسفرایلید) و β- کتوفسفرایلید و دی کتو فسفر ایلید مورد مطالعه قرار گرفت. شکل (3-3)

α- فسفرایلید β- کتوفسفرایلید دی کتوفسفر ایلید
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه
در فسفر ایلید فاقد گروه الکترون کشنده C=O (α- فسفرایلید ) همانطور که مشاهده می‌شود فسفر به گروه CH بدون واسطه متصل است که ساختار بدون رزونانس می‌‌باشد. در ساختار β-‌کتو‌فسفرایلید یک گروه کربونیل وجود دارد که به فسفر متصل است و دارای رزونانس می‌باشد این ساختار دو کنفورمر سیس و ترانس دارد. شکل(3-4)
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید
فسفر ایلید سوم (دی‌کتو فسفر ایلید) شامل دو گروه کربونیل و سه اتم الکترونگاتیو اکسیژن می‌باشد که وجود این گروه‌های الکترون کشنده و همچنین اتم الکترونگاتیو O باعث پایداری این ساختار نسبت به سایر ساختارها شده است
جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش
HF/STO-3G OPT
E
Multiplicity
Charge
structure
-1284.7

Share