نتایج تجربی

نتایج تجربی

دسته‌ دیگری از ایلیدهای فسفر دارای دو گروه کتونی (گروه کربونیل و گروه استیل) می‌باشند که به نام دی‌کتوفسفرایلید معروفند. این ترکیبات از آسیلاسیون ایلیدهای فسفر پایدار کربونیلی به دو روش زیر تهیه می‌گردند:
الف) واکنش با هالید اسیدها
وقتی فسفوران‌های پایدار به وسیله‌ هالید اسیدها آسیله می‌شوند، ابتدا نمک فسفونیم (II) را به وجود می‌آورند که بعد توسط فسفوران ابتدایی هیدروهالوژن‌زدایی می‌گردد.
تحت این شرایط مخلوطی از فسفوران آسیله شده (III) و نمک فسفونیوم (IV) پدید می‌آید. در نتیجه دو مول از (I) تنها یک مول از (III) را به وجود می‌آورد]37و36[.
شکل (2-9) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از هالید اسیدها
ب) واکنش با اسید انیدریدها
در آسیلاسیون به وسیله‌ اسید انیدریدها، نمکی در ارتباط با (IV) به وجود نمی‌آید و واکنش 1 به 1 است. همچنین، محصول جانبی حاصل شده کربوکسیلیک اسیدمی‌باشد که فرار بوده و از محیط واکنش خارج می گردد]38[.
شکل (2-10) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از اسید انیدریدها
در بعضی موارد (II) جدا نشده و (III) به طور مستقیم از مخلوط واکنش به دست آمده است.
فصل سوم
بررسی محاسباتی
فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار
3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده
نتایج تجربی نشان می‌‌‌دهد در واکنش (3-1) فسفر ایلید حاصل در زمان بسیار کوتاهی با اکسیژن واکنش می‌دهد و این موضوع بیان می‌کند که این فسفرایلید بسیار ناپایدار است تا حدی که اصلا مشاهده نمی‌گردد.

شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده
در واکنش شکل (3-2) شرایط متفاوت می‌باشد طوری که محصولات واکنش بسیار پایدارند و محصول پایدار مشاهده می‌گردد و در شرایط آزمایشگاهی دشوارتر و مدت زمان بیشتر با اکسیژن واکنش داده و اکسید می‌شود.
ساختار PHCOCH=PPH3 دارای دو کنفورمر سیس و ترانس می‌باشد. پایداری و ناپایداری فسفر ایلیدها با توجه به وجود یا عدم وجود گروههای الکترون کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. با مقایسه هر دو واکنش می‌توان پایداری این دو فسفر ایلید را مربوط به گروه الکترون کشنده C=O دانست که به طور مؤثری باعث نامستقر شدن بار منفی می‌گردد و اتم اکسیژن با الکترونگاتیوی بالاتر بار منفی اتم کربن را می پذیرد و باعث پایداری بیشتر می‌گردد.
بنا بر اهمیت فسفر ایلیدها و عدم گزارش داده‌های تئوری در خصوص پایداری آنها قبل از انجام مطالعات تجربی، در این پروژه پایداری تعدادی از فسفر ایلید‌ها و تاثیر حلال بر پایداری آنها مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
3-2) جزئیات محاسبات

Share