رشته حقوق

نتایج آزمایش‌ها

دانلود پایان نامه

جدول 4-6. مقایسه نتایج حاصل از تغییر مدت زمان تابش‌دهی در میزان راندمان…………………………….180
جدول 4-7. مقایسه نتایج حاصل از نوع تابش نور در میزان راندمان……………………………………………………182
جدول 4-8. مقایسه‌ی نتایج تغییر بازده با افزایش 10 برابری حجم خوراک اولیه………………………………184
جدول 4-9. مقایسه‌ی نتایج تغییر بازده با افزایش دو برابری حجم خوراک اولیه………………………………..185
جدول 4-10. لیست فوتوکاتالیست‌های سنتز شده با راندمان تخریب بالا……………………………………………187
جدول 4-11. مقایسه کارایی فوتوکاتالیست‌های گروه “الف” در گوگردزدایی……………………………………..189
جدول 4-12. ارتباط میان میزان TiO2(P25) بارگذاری شده با درصد کاهش DBT…………………………190
جدول 4-13. مقایسه کارایی فوتوکاتالیست‌های گروه “ج” در گوگردزدایی……………………………………….192
جدول 4-14. مقایسه کارایی فوتوکاتالیست‌های گروه “د” در گوگردزدایی………………………………………..194
جدول 4-15. ارتباط میان میزان TiO2(P25) دوپه شده با درصد کاهش DBT………………………………..195
جدول 4-16. مقایسه کارایی فوتوکاتالیست‌های بخش (ه- I) در گوگردزدایی……………………………………196
جدول 4-17. مقایسه کارایی فوتوکاتالیست‌های بخش (ه- II) در گوگردزدایی………………………………….198
جدول 4-18. مقایسه کارایی فوتوکاتالیست‌های گروه “ت” در گوگردزدایی……………………………………….199
جدول 4-19. راندمان گوگردزدایی در نتیجه‌ی فرآیند جذب سطحی در زئولیت……………………………….203
جدول 4-20. نتایج آزمایش‌های سینتیکی با کاتالیست ( Ni(%8)/TiO2/zeolite NaX)………………..210
جدول 4-21. نتایج نمودارهای مربوط به معادلات سینتیکی……………………………………………………………….213
جدول 4-22. ثابت‌های مدل سینتیکی لاگرگرن…………………………………………………………………………………..213
جدول 4-23. ثابت‌های ‌مدل سینتیکی الوویچ………………………………………………………………………………………213
جدول 4-24. ثابت‌های مدل سینتیکی بلانچارد…………………………………………………………………………………..214
جدول 4-25. نتایج راندمان گوگردزدایی روی نمونه واقعی گازوئیل……………………………………………………215
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. حلقه هیسترسیس تجربی………………………………………………………………………………………………….170
نمودار 4-2. نمودار حجم حفره بر حسب قطر حفره……………………………………………………………………………..171
نمودار 4-3. منحنی روند تغییر بازده با تغییر مقدار جرم کاتالیست…………………………………………………….174

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع سواد رسانه ای