ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه قاجار

وبر، اخلاق پروتستانی، صص 60، 75، 84، 122
وبر، همان، ص 130 و 184؛ نیز بنگرید به مهدیزادگان، اسلام و سنت وبری، ص 37
باربور، علم و دین، ص 60، با اندکی تغییر
همان، ص 61
رندال، سیرتکامل عقل نوین، ص151
حلبی، سه فیلسوف، ص 156
این روایت که شهرتی فراگیر دارد نکتهای را بیان کرده است که بسیاری بر خلافش معتقدند. به راستی اگر تمام علم ماکان و ما یکون در دسترس ما بود و آیات و روایات همه چیز – حتی فن کشتیسازی و ساخت خمیر دندان و … – را بیان کرده بودند، دیگر چه نیازی بود که مسلمانان به رفتن به اقصا نقاط عالم تشویق شوند و احتمالاً منحرف و بداخلاق شوند؟! صرف تشویق همگان به رفتن به این سو و آن سوی عالم بدان معناست که چیزهایی هم هست که باید از دیگران فراگرفت و عیبی هم ندارد که همسایگان نامسلمان چیزهایی اررشمند و دانستنی داشته باشند.
Gillesspie, The Theological Oringins of Modernity, p. 292.
زرینکوب، در قلمرو وجدان 215 و جزوه اصلاح دین استاد ملکیان
رندال، سیر تکامل عقل نوین، ص 161
برلین، عصر روشنگری، ص 43
همان، ص49
همان، ص 55
. اهمیت این نکته زمانی بیشتر معلوم میشود که توجه کنیم که مسلمانان در قرون اولیه چه جهادی عظیمی در ترجمه و فهم دانش فلسفی و غیرفلسفی آن روزگار از خود نشان دادند. در این دوره کدام نوشته مهم فلسفی یا اجتماعی بود که به فارسی یا عربی یا هر زبان دیگری در جهان اسلام ترجمه شده باشد؟‌ حتی آنگاه که نهضت ترجمه بار دیگر در ایران رونق یافت،‌ کتابهای ترجمهشده بیشتر چیزهایی در حد رمانهای خیالی و تنکمایه بود. برای مثال، رمان سه تفنگدار که در سال ۱۸۴۴ میلادی در یکی از مجلات فرانسوی منتشر شد، اولین بار توسط محمد طاهر میرزا قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به فارسی ترجمه و به صورت چاپ سنگی منتشر شد و در سالهای بعد ترجمه جدیدی از کتاب توسط ذبیح‌الله منصوری در ده مجلد صورت گرفت و بارها به چاپ رسید. این در حالی است که کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل، نخستین کتابی است که از جهان حکمت مغرب به نام کتاب دیاکرت یا حکمت ناصریه تحت نظر کنت دوگوبینو در سال 1279 به فارسی انتشار یافت، درست همان اوان که میرزا فتحعلی مکتوبات کمالالملک را نگاشت. (نیز نگاه کنید به مجتهدی، آشنایی ایرانیان با فلسفههای جدید غربی، ض 10 و آدمیت، ص 174).
Craig, [et al] (ed,), The Heritige of World Civilizations, p. 493
Ermites
Moines
ماله، تاریخ قرون جدید، ج2، ص 356
. سن جروم در شرح زندگانی یکی از راهبان مصر به نام سنت هیلارین گفت است که وی در اتاق کوچکی که نه قبربود و نه مسکن، میزیست و بعد از سه چهار روز روزه، با شیره نباتات و چند انجیر افطار کرده، جان ضعیف خود را نگاه میداشت و غالباً نماز میکرد و دعا میخواند و برای اینکه خستگی بدنی ممد مشقات روزه باشد، زمین را بیل میزد، به تقلید راهبان مصر و مطابق دستور پولس مقدس که گفته بود که کسی که کار نمیکند نباید غذا بخورد، از نی زنبیل میبافت. به اندازهای ضعیفالجثه بود که بیش از پوست و استخوان نداشت و تا دم مرگ به روی خاک یا حصیر میخوابید (ماله، تاریخ روم، ج2، ص 356 با تلخیص).
مکگراث، مقدمهای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ص 493
برای مثال، آیه شریفه «و رهبانیه ابتدعوها ما کتبناها علیهم»
Protestant Ministrail home

Share