رشته حقوق

ناخودآگاه

دانلود پایان نامه

تبــه شد بســی دیـــو در چنــــگ مــــن نـدیدم بـــدان ســـو کـــه بــــودم شکــــن
نگــــه کن مـــرا گر ببیــــنی به جنــــگ اگـــر زنــده مانـــی نـــــترس از پلنـــــــگ
مــــرا دیــــد در جنـــگ دریـــا و کــــوه کـــه بــــا نامـــداران تــــــوران گـــــــــروه
چـــه کـــردم، ستـــاره گــوای مـــن است بــه مــردی جهــان زیـــر پـای مــــن است
(همان:191،ب688-685)
همچنین رستم آگاهی به ضمیر ناخودآگاهش را-کهنالگوی قهرمان-، ضمن سخن گفتن با زواره، بیان میدارد:
بســی شیــر و دیــو و پلنــگ و نهنـــگ تبـــه شـــد به چنـــگم به هنــگام جنـــگ
بســی بــاره و دژ کـــه کردیـــم پســـت نیـــاورد کـــس دســـت مـــن زیر دســـت
(همان:194،ب804-803)
رستم در وصیتنامهی فرضی خود، به زواره سفارش میکند که به پدرش زال بگوید در نبود من، در راه خدمت به ایران و شاه کوتاهی نکند:
چــو خرســـند گردد به دستــان بگــوی کــــه از شـــاه گیتــی مــه بــرتـــاب روی
اگــر جنــگ سازد تــو سستی مکـــــن چـــنان رو کـــه او رانـــد از بـــن سخـــن
(همان،ب808-807)
پیش از نبرد نخست، رستم با فرا خواندن سهراب به آرامش، مسؤولیت خود را که صیانت از کشور است در راستای آرکیتایپ قهرمان به بهترین وجه ممکن انجام میدهد:
دل رســـتم انـدیـــشهای کــــرد بــــد کـــه کــاووس را بــیگمــان بـــد رســــد
(همان،ب733)
و:
بـــه لشکـــرگه خـــویــش تازیـــد زود کـــه اندیشـــهی دل بــدان گــونه بـــود
(همان،ب734)
«قهرمان ممکن است در مسیر رسیدن به هدف، در پی انگیزههای متفاوتی باشد و دچار امید و نومیدی، شک و تردید گردد .قهرمانان حماسی بیشتر نیرومند و شجاعاند اما این دو خصلت نسبت به خصلت ازخودگذشتگی یا ایثار، در درجهی دوم اهمیت قرار میگیرد که نشانهی واقعی قهرمان، به شمار میرود»(وِگلر،47:1386). رستم نیز برای دفاع از وطن به کمک نیروی کهنالگویی خود به سپاه سهراب حمله میکند.
کاووس برای پیروزی رستم- قهرمان داستان- در پیش یزدان به نیایش مینشیند:
مـــن امشـــب به پیــش جهــان آفریـن بمـــالــم فـــراوان دو رخ بــــر زمیــــن
(فردوسی،194:1389،ب785)

مطلب مشابه :  نظریههای جامعهشناختی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید