نابرابری ها

نابرابری ها

«این شعرها و حرف های من است، من همیشه چشم انداز لحظه های تعمّق و تنهایی خود را به شما نشان می دهم. من می کوشم که همیشه قصه بگویم. از آدم ها و اشیاء و سرزمین هایی که برای شما ناشناس نیست حرف می زنم. امِّا با دیدی و شناختی دیگر و شاید مسأله در همین باشد. مطلب در همه جای شعر و همه ی کلمه هاست. مقصود زندگی است… باید به زندگی خیره شد، چشم ها را تنگ کرد، ذهن را از کیفیّات معلّق و منطقی خالی داشت. (آتشی، آهنگ دیگر، ص 5).
شعر آتشی در این مجموعه از تشخّصی تازه برخوردار نیست. گویی او از تمام تجربه های هم عصرانش وام گرفته و در آن ردپای نیما و شاملو و توللی و فروغ و اخوان به راحتی قابل درک است. «آهنگ دیگر، از پراکندگی هایی در رنج است. تجربه ی وزن و بی وزنی، چار چاره و قطعات به اصطلاح سپیده و غیره. تجربه ی مضامین رمانتیک دهه ی سی در کنار مضمون های بومی اصیل خویش، تاثیراتی از نگرش نیمایی، شاملویی، اخوانی، توللی وار به زبان، گرفتاری، میان وفاداری به کار کرد عمدتاً «مجازی» بیان خویش و طلب نماد و تمثیل و….» (مختاری، 1379، ص 46).
و شاید بر اثر همین پراکندگی ها در شعرش باشد که خود را با حضوری پررنگ به دست عناصر و اندام ها می سپارد و چه زیبا از حضور این عناصر کمک می گیرد.

3-3-1-2- آواز خاک :
دوّمین مجموعه ی شعری آتشی «آواز خاک» نام دارد که در «سال 1346» (یا حسینی، 1382،ص 199) توسّط انتشارات «نیل» به چاپ می رسد. » (تمیمی، 1378، ص 236). بیشترین اشعار این مجموعه متعلّق به زمانی است که شاعر در بوشهر زندگی می کرده و فقط چند قطعه از آن است که در تهران سروده شده است.
فضای این کتاب با مجموعه ی اوّل کمی متفاوت است امّا باز هم نوعی نوستالژی روستا، اسب و یاغی گری را در آن می توان مشاهده کرد. به راحتی در اشعار آواز خاک می توان تضاد بین زندگی سنّتی و مدرن و شهر و روستا را دید، که این شاید به دلیل مسائل زندگی شخصی خود شاعر در آن مقطع از زمان بوده است. زیرا در سر تا سر این مجموعه می توان فضاهای مأیوس و توأم با سرخوردگی و شکست و ناکامی را احساس نمود. به غیر از چند شعر از این مجموعه فضای دیگر اشعار، این چنین با یأس و نومیدی در هم آمیخته است.
«آن توسن سرکشی و اسب وحشی که در آهنگ دیگر دیده می شود، به سوی آرامش می رود و مهارمی شود، شعر ما با حفظ مضمون و حماسی و جنوبی بودن، آرام تر شده و یک مقدار اندیشه های تازه در اشعارم به وجود آمده است.» (یا حسینی، 1382، ص 202).
آتشی در این مجموعه همچنان زبان حماسی و تراژیک خود را با شکل تازه بخشیدن به شعر نیمایی خود حفظ نموده است. و در شعرهای «ظهور» و «گلگون سوار»، که از جمله مهم ترین سروده های اوست، تصویری آرمانی از قهرمانان گذشته ی دیار خود ترسیم می کند. تصاویری که ریشه در عناصر روستایی دارد، و اعتراض خود را نسبت به نابرابری های اجتماعی که همچنان در طول تاریخ بشری جریان داشته، بیان می دارد. در همین مجموعه، آتشی از عناصر روستایی و بومی طبیعت، کمک می گیرد و تصویرهای عینی و حسّی از فضای بومی دیارش ترسیم می کند که گاه این تصاویر خشن از جغرافیایی سرزمینش چون «درخت لخت کویر»، «آسمان سوخته»، «پهنه ی بیابان»، «سنگ پاره خشم» و رنج انسان جنوبی و در کل، انسان عصر را به تصویر می کشد.
همچنین، ظهور شخصیّتی به نام «عبدوی جط» نیز در این مجموعه، حضوری محکم و نمادی قهرمانانه را به تصویر می شکاند که بی شک خاطره ی شاعر از مردان بزرگ سرزمینش است.
آواز خاک از تجربه های نیمایی بسیار بهره جسته «اگر آهنگ دیگر پراکنده و متلاطم بود، و سر به هر سو می کوفت، و گاه سر از جاهایی در می آورد که قاعدتاً نباید راه دست شاعر بود، آواز خاک در وجه غالب خود رفتار نسبتاً متشخص و استواری دارد.» (مختاری، 1379، ص 64).
چنان که گفته شد، آتشی در مجموعه ی آواز خاک، با نوعی نگاه شاعرانه به گذشته ی خود می نگرد و تضاد میان زندگی شهری و روستایی را به تصویر می کشد و با ذهنیّتی بارورتر از گذشته بازادگاه و دیارش بیعت می کند و ضمن یأس و ویرانی و احساس سرخوردگی از فضای تهران با ذهنی پخته تر شعر می سراید و گاه برای انتقال پیامش، از روش روایت قصه گویی استفاده می نماید.
«کم کم روحیه ی شهری و تهرانی در من اثر گذاشت و در عین حال حس ناسیونالیستی نسبت به جنوب با من بود و گرچه رگه هایی از آهنگ دیگر را با خود داشت ولی کتاب منسجم تر و بهتری بود و از کتاب های خوب من است که خود علاقه ی بیشتری نسبت به آن دارم.» (آتشی، 1382، ص 82).
3-3-1-3-دیدار در فلق :
سومین مجموعه ی شعری آتشی که به دلیل نیاز شدید مالی در«سال 1348» (یا حسینی، 1382، ص 104). به همّت سیروس طاهباز توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید، «دیدار در فلق» نام داشت.
هر چند در مجموعه ی دیدار در فلق، باز هم نوعی گرایش شاعر به طبیعت و عناصر بومی دیده می شود امّا می توان، زبان ساده و روان شاعر و وسعت دید و جهان بینی گسترده تر شاعر را نیز مشاهده کرد.
«هر چند از کتابهای اوّلیه ی آتشی فاصله می گیریم، جهان بینی و جهان وطنی او وسعت بیشتری به خود می گیرد». (حمیدی، نسیم جنوب، 1388، ص 4).
در این مجموعه، اشعار خوبی وجود دارد امّا بسیاری از منتقدین بر این باورند که اشعار آتشی در این مجموعه با دو مجموعه ی اوّلی متفاوت است و شاعر، آن اسطوره های قبیله ای و روستایی خود را از دست داده، به عبارتی شهرنشینی یا به صورت درست کلمه پایتخت نشینی بر افکار و عقاید شاعر «اسب سفید نشینی» تأثیر گذاشته و او را از پایگاه ذهنی که در آغاز راه داشت دور نگاه داشته است.

Share