نابرابری اقتصادی

نابرابری اقتصادی

نمودار شماره(4-12): توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد افراد تحت تکفل …………………………………………………………………… 152
نمودار شماره(4-13): توزیع پاسخگویان بر حسب گروه تعداد سالهای سرپرست بودن. ……………………………………………… 153
نمودار شماره(4-14): توزیع پاسخگویان بر حسب علت سرپرست ……………………………………………………………………………………154
نمودار شماره(4-15): توزیع پاسخگویان(0 تا 100) بر حسب عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای اقتصادی ……………………. 156
نمودار شماره(4-16): توزیع پاسخگویان(0 تا 100) بر حسب عدم پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ……………………………. 158
نمودار شماره(4-17): توزیع پاسخگویان(0 تا 100) بر حسب عدم پاسخگویی به مؤثر نیازهای فرهنگی ………………………160
نمودار شماره(4-18): توزیع پاسخگویان (0 تا 100) بر حسب عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای سیاسی ………………… …162
نمودار شماره(4-19): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها 163
نمودار شماره(4-20): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص احساس نابرابری اقتصادی 165
نمودار شماره(4-21): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص احساس نابرابری اجتماعی 167
نمودار شماره(4-22): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص احساس نابرابری فرهنگی 169
نمودار شماره(4-23): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص احساس نابرابری سیاسی 171
نمودار شماره(4-24): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص کل احساس نابرابری 172
نمودار شماره(4-25): توزیع پاسخگویان بر حسب از طرد حمایت عاطفی خویشاوندان 175
نمودار شماره(4-26): توزیع پاسخگویان بر حسب از طرد حمایت ابزاری خویشاوندان 177
نمودار شماره(4-27): توزیع پاسخگویان بر حسب طرد حمایت اطلاعاتی خویشاوندان 179
نمودار شماره(4-28): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص کل طرد از حمایت خویشاوندان 180
نمودار شماره(4-29): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص طرد از حمایت عاطفی دوستان 182
نمودار شماره(4-30): توزیع پاسخگویان بر حسب طرد از حمایت ابزاری دوستان 184
نمودار شماره(4-31): توزیع پاسخگویان بر حسب طرد از حمایت اطلاعاتی دوستان 186
نمودار شماره(4-32): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص کل طرد از حمایت دوستان 187
نمودار شماره(4-33): توزیع پاسخگویان بر حسب طرد از حمایت عاطفی همسایهها 189
نمودار شماره(4-34): توزیع پاسخگویان بر حسب طرد از حمایت ابزاری همسایهها 191
نمودار شماره(4-35): توزیع پاسخگویان بر حسب طرد از حمایت اطلاعاتی همسایهها 192
نمودار شماره(4-36): توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص کل طرد از حمایت همسایهها 193
نمودار شماره(4-37) توزیع پاسخگویان بر حسب شاخص کل طرد درونگروهی 195

Share