نابرابری اقتصادی

نابرابری اقتصادی

جدول شماره(4-25): شاخصهای آماری تعداد افراد تحت تکفل 152
جدول شماره(4-26): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی پاسخگویان بر حسب سابقهی سرپرستی 153
جدول شماره(4-27): شاخصهای آماری سابقه سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………………….155
جدول شماره(4-28): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی پاسخگویان بر حسب علت سرپرستی 154
جدول شماره(4-29): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از نیازهای اقتصادی 155
جدول شماره(4-30): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای 155
جدول شماره(4-31): شاخصهای آماری(0 تا 100) عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای اقتصادی پاسخگویان 156
جدول شماره(4-32): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از نیازهای اجتماعی 157
جدول شماره(4-33): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای اجتما 157
جدول شماره(4-34): شاخصهای آماری (0 تا 100) عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای اجتماعی پاسخگویان 158
جدول شماره(4-35): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از نیازهای فرهنگی 159
جدول شماره(4-36): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100) شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای فرهنگی 159
جدول شماره(4-37): شاخصهای آماری (0 تا 100)عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای فرهنگی پاسخگویان 160
جدول شماره(4-38): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از نیازهای سیاسی 161
جدول شماره(4-39): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100) شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای سیاسی 161
جدول شماره(4-40): شاخصهای آماری (0 تا 100) عدم پاسخگویی مؤثر به نیازهای سیاسی پاسخگویان 162
جدول شماره(4-41): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به 163
جدول شماره(4-42): شاخصهای آماری بر حسب شاخص کل عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها 163
جدول شماره(4-43): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از احساس برابری اقتصادی 164
جدول شماره(4-44): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) شاخص کل احساس نابرابری اقتصادی 165
جدول شماره(4-45): شاخصهای آماری بر حسب شاخص احساس نابرابری اقتصادی 165
جدول شماره(4-46): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از احساس برابری اجتماعی 166
جدول شماره(4-47): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100 ) شاخص کل احساس نابرابری اجتماعی 167
جدول شماره(4-48): شاخصهای آماری بر حسب شاخص احساس نابرابری اجتماعی 167
جدول شماره(4-49): توزیع درصدی پاسخگویان به گویههای میزان برخورداری از برابری فرهنگی 168
جدول شماره(4-50): توزیع فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی (0 تا 100) شاخص کل احساس نابرابری فرهنگی 169

Share