میزان سرمایه گذاری

عبارت است از مقدار مواد خالص فتوسنتزی ساخته شده در واحد سطح برگ، در واحد زمان که واحد آن گرم برمتر مربع سطح برگ در روز می باشد. همچنین NAR شامل مقدار مواد معدنی جذب شده است، ولی از آنجایی که مواد معدنی کمتر از 5 درصد وزن گیاه را تشکیل می دهد، این عدد بزرگ نخواهد بود. معادلهی مقادیر NAR بر این فرض استوار است که رابطهی بین وزن گیاه وسطح برگ خطی است وبراساس فرمول زیر محاسبه می شود. که در آن : W2-W1= تغییرات وزن خشک کل گیاه در فاصلهی زمانی T2-T1 می باشد و LnLA2-LnLA1= اختلاف لگاریتم طبیعی تغییرات سطح برگ در فاصلهی زمانی مذکور و LA2-LA1= تغییرات سطح برگ در فاصلهی زمانی مورد نظر می باشد.
NAR= {(W2-W1)÷ (T2-T1)}×{(LnLA2-LnLA1)÷(LA2-LA1)}
3-5-2-5: شاخص نسبت سطح برگ (LAR):
این شاخص عبارت است از نسبت سطح برگ یا سطح بافت های فتوسنتز کننده به وزن خشک کل گیاه یا وزن خشک کل بافت های تنفس کننده و واحد آن متر مربع بر گرم می باشد. در واقع شاخص نسبت سطح برگ میزان سرمایه گذاری گیاه را در برگ ها نشان می دهد به طوری که گیاه ابتدا سرمایه گذاری در برگ ها را افزایش و سپس کاهش می دهد. این شاخص از طریق فرمول زیر به دست می آید. که در آن به جای LA می توان LAI (شاخص سطح برگ) را قرار داد و TDW= وزن خشک کل گیاه می باشد.
LAR = LA÷ TDW
3-5-2-6: وزن خشک کل گیاه (TDW):
واحد این شاخص گرم بر متر مربع می باشد. که با گذشت زمان وزن خشک کل گیاه افزایش می یابد و در مراحل انتهایی رشد به حداکثر خود رسیده و در این حداکثر باقی می ماند و مجدداً سیر نزولی پیدا می نماید.
3-5-3: درصد روغن:
محاسبهی درصد روغن دانه به روش سوکسیله انجام گرفت. بدین منظور از بذر هر کرت یک نمونه ی 20 گرمی در پاکت های جداگانه به آزمایشگاه فرستاده شد. به این صورت که دانه ها پس از خشک شدن در اتوو، پودر شده و در کارتریج سلولزی قرار گرفتند و در محفظهی بالائی دستگاه مستقر شدند. حلال دی اتیل اتر در محفظهی پائینی وارد و گرم کننده ی دستگاه روشن گردید. با گرم شدن محفظهی پائینی، بخار حلال داغ به محتویات پودر دانه ها رسید و مایع ایجاد شدهی چربی را در خود حل و از طریق مجرای مخصوص خارج و جداگانه جمع آوری شد. سپس حلال اولیه تبخیر و چربی به جا مانده توزین گردید (Dingler’s, 1879).

3-5-4: عملکرد روغن:
بدین منظور بر اساس حاصل ضرب درصد روغن دانه در میزان عملکرد دانه در هکتار محاسبه گردید.
3-5-5: سنجش اسیدهای چرب:
بدین منظور از بذر تهیه شده ی هر کرت یک نمونه ی 20 گرمی در پاکت های جداگانه به آزمایشگاه فرستاده شد. برای اندازه گیری سنجش اسید های چرب، ابتدا لیپیدهای تام از پودر دانه ها به روش انحلال کلروفرمی استخراج شد. بدین منظور پودر دانه با کلروفرم مخلوط و بمدت 30 دقیقه باقی ماند. سپس در 1000 دور و در 4 درجه سانتی گراد سانتریفوژ شد. محلول روئی برداشت و رسوب دوباره با کلروفرم استخراج گردید. روغن استخراجی که حاوی اسیدهای چرب بود. توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون کاپیلاری به ابعاد 30 متر طول با قطر داخلی 5/0 میلی متر، اسید های چرب جدا سازی و بر اساس پیک استخراجی که نمونه های استاندارد اسید های چرب داشتند، شناسائی و اندازه گیری شدند (Primomo, 2002).
3-5-6: صفات فیزیولوژیک:
3-5-6-1: ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی:
به منظور تعیین میزان ناپایداری غشاء سیتوپلاسمی، ابتدا از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ، به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب شد و در ظروف در بسته برای جلوگیری از تبخیر آب برگ ها قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید، سپس محلول مانیتول با پتانسیل اسمزی 2- بار تهیه شد و به تعداد تمامی کرت ها لولهی آزمایش شماره گذاری شد. در هر لوله ی آزمایش 5 دیسک به قطر یک سانتی متر از برگ گیاهان همان کرت قرار داده شد و به مقدار 10 سی سی از محلول مانیتول در لوله ی آزمایش ریخته شد. پس از گذشت 24 ساعت با استفاده از دستگاه EC متر هدایت الکتریکی محلول درون هر لولهی آزمایش قرائت گردید (Blum and Ebercon, 1980).
3-5-6-2: اندازه گیری محتوی رطوبت نسبی (RWC):
بدین منظور از هر کرت تعداد 5 برگ جوان از قسمت های میانی 5 گیاه گلرنگ به صورت تصادفی و در هنگام ظهر انتخاب گردید و در ظروف در بسته به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه سطوح آن تمییز گردید و سپس توزین شد. عدد قرائت شده به عنوان وزن تر گیاه ثبت شد. برگ ها به مدت 24 ساعت در ظرف محتوی آب مقطر قرار گرفتند و دوباره پس از خشک کردن آب سطحی آن ها، توزین شدند که این عدد نیز به عنوان وزن اشباع برگ ها قرائت شد. به منظور تعیین وزن خشک برگ ها به مدت 48 ساعت در دمای 75 درجه ی سانتی گراد در آون قرار داده شدند. با استفاده از اعداد به دست آمده محتوی نسبی آب برگ از رابطه ی زیر محاسبه شد (Siddiqi and Ashraf, 2008).
100 × (وزن خشک برگ – وزن برگ اشباع از آب) / (وزن خشک برگ – وزن تر برگ تازه)= محتوای رطوبت نسبی
3-5-6-3: درصد آب برگ:

                                                    .