میزان تحصیلات والدین

میزان تحصیلات والدین

تعیین رابطه بین عزت نفس بالا و پایین در موفقیت یا عدم موفقیت در دانشجویان.
تعیین رابطه بین عزت نفس بالا و میزان تحصیلات والدین در دانشجویان.
بررسی رابطه افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
9-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
موضوع حاضر به دلیل بررسی اندک در ایران و وسعت معنایی آن به نوبه خود نو و تازه می باشد و ارزش تحقیقی دارد.
10-روش تحقیق
برای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های در دسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
11-خلاصه تحقیق
ما در این پایان نامه سعی نموده ایم تا بررسی کامل و جامعی از موضوع مورد نظر و مفاهیم مشابه آن داشته باشیم. برای این منظور در فصل اول به بیان کلیات و در فصل دوم مفاهیم و تاریخچه بحث مورد بررسی قرار گرفته است.فصل سوم نیز به بررسی کامل موضوع و بدنه اصلی آن پرداخته ایم.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش
فهرست مندرجات فصل دوم:
مقدمه
ارائه مباحث مربوط به موضوع پژوهش در زمینه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس و افسردگی
ارائه پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش در داخل کشور
ارائه پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش در خارج از کشور
بیان دیدگاه های مختلف
بیان خلاصه چگونگی حل مساله پژوهش
مقدمه
اگر قرار باشد انسان در زندگی خود به درجه ای از کمال دست یابد که احساس رضایت خاطر به او دست دهد باید وظایف خاصی را بعهده بگیرد و با موفقیت آنها را به انجام برساند. هر قلمی که پیرامون مسائل مختلف تعلیم و تربیت به کاوش می پردازد ناگزیر باید به عواملی که موجب موفقیت دانشجو می گردد و او را از میان انبوه مشکلات عبور داده و به قله پیروزی می نشاند مدنظر قرار بدهد. که در این راه پرسش های فراوانی است که آیا دانشجویان از عزت نفس بالایی برخوردارند و آیا درایت و اندیشه توانمند عامل موفقیت آنها بوده است؟
در اینجا می خواهیم دریابیم واقعاً پیشینیان و گذشتگان راجع به دو مقوله عزت نفس و افسردگی در پیشرفت تحصیلی چگونه فکر می کردند و چه جوابی برای آن یافته اند و به کجا رسیده اند.
این تحقیق در فصل دوم به دو بخش تقسیم شده است.
بخش اول: ما به تاریخچه علمی و استناد به کتابها، مقاله، پایان نامه ها دردر رابطه با موضوع پژوهش به طوری که از ابهامات موضوع کاسته شود و شناخت موضوع را غنی تر گرداند و در پروراندن مراحل پژوهش پژوهشگران را یاری دهد و در بخش دوم بررسی تحقیقات مشابه جهت آشنا شدن با آنچه قبلاً از این پژوهش انجام گرفته است. بیشینه پژوهش می تواند از جنبه های مختلف بررسی گردد. شباهت در موضوع فرضیه ها، روش های ؟؟؟ و ابزار اندازه گیری هر کدام می تواند بهانه ای برای بررسی پژوهش های بیش باشد.
هر قدر بیشینه دقیق تر باشد فرضیه های پژوهش غنی تر خواهد شد و بالاخره یافته ای معتبر از بیشینه ها و جایگاه و یافته های پژوهش در حال انجام را توجیه خواهد کرد.
مرور پیشینه جایگاه پیوند یافته های پژوهشی را به تئوری ها و یافته های قبلی معلوم می کند

Share