میدان های نفتی

میدان های نفتی

١- زون ساختمانی پیچیده همراه با سنگهای دگرگونی
٢- زون تراست های با ساختار فلسی جهت دار یا زون رورانده زاگرس داخلی
٣- کمربند ساده چین خورده
٢-2-٢: تقسیم بندی بر اساس نظریات اشتوکلین Stocklin (1968) :
بر اساس تقسیم بندی Stocklin, 1968 و نقشه تکتونیک ایران Stocklin & Nabavi,1973 گستره زاگرس از سه ناحیه شامل دشت خوزستان، زاگرس چین خورده یا زاگرس خارجی و زاگرس مرتفع یا زاگرس داخلی بترتیب از جنوب غرب به شمال شرق تشکیل می شود.
٢-٢-2-الف: دشت خوزستان
دشت خوزستان شامل قسمتی از دشت وسیع بین النهرین است که از نظر ساختمان زمین شناسی جزئی از پلاتفرم عربی محسوب می شود. این دشت به وسیله رسوبات آبرفتی کاملاً پوشیده شده و تشکیلات زمین شناسی قدیمی آن از نظر دور مانده است ولی اطلاعاتی که از حفاری های متعدد چاههای نفتی و بررسی ژئوفیزیکی بدست آمده ، مبیّن آن است که تشکیلات دوران اول تا ترسیر در آن وجود دارد. دشت خوزستان از نظر ساختمانی ساده بوده و منحصر به چین خوردگیهای بسیار ملایم با محور شمالی – جنوبی است که از محور چین خوردگی کلی پلاتفرم عربی تبعیت می کند.
٢-٢-2-ب: زاگرس چین خورده یا زاگرس خارجی
این واحد ساختمانی در جنوبغربی ایران واقع است و پهنای آن در حدود ١۵٠ تا ٢۵٠کیلومتر تخمین زده می شود و احتمالاً در برخی نواحی به زیر زاگرس رورانده کشیده شده است.
روند عمومی این منطقه، تقریباً شمال غربی جنوب شرقی است و در آن رسوبات پالئوزوئیک، مزوزوئیک و ترسیر بطورهم شیب روی هم قراردارند. این رسوبات پوشش های حاشیه قاره ای شرق پلاتفرم عربستان را تشکیل می داده اند که در پلیوسن تغییرشکل یافته و چین‌خورده اند.
٢-٢-2-ج: زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی
نوار چین خورده زاگرس بتدریج در سمت شمال شرق به یک منطقه رورانده منتهی می شود (تراست یا راندگی زاگرس) و در نتیجه زونی به شدت خرد شده و گسل خورده پدید می آید که بصورت نوار باریک و کم عرضی (١٠ تا ۷٠ کیلومتر) بین زون سنندج- سیرجان و زاگرس چین خورده قرار دارد و چون مرتفع ترین کوه های زاگرس را نیز شامل می شود به نام زاگرس مرتفع خوانده شده است ولی به دلیل خرد شدگی و روراندگی شدید به نام زون خرد شده، زون رورانده و منطقه تراس نیز نامیده می شود. افیولیت های غرب ایران نیز در امتداد همین زون قابل تعقیب اند. زون مزبور، عمیق‌ترین قسمت فروافتادگی زاگرس (اقیانوس) را طی مزوزوئیک واوایل ترسیر، تشکیل می داده است.
2-2-3: تقسیم بندی بر اساس نظریات بربریان Berberian, 1995
از دیگر محققین زمین شناسی که اخیراً در مورد گستره کمربند چین خورده – رانده زاگرس تقسیم بندی جدیدی ارائه داده است بربریان می باشد. وی این ناحیه را به پنج واحد مورفوتکتونیکی تقسیم کرده که از شمال شرق به سوی جنوب غرب شامل پنج سطح مشخص و واضح به لحاظ درجات مختلف راندگی، چین خوردگی، بالا آمدگی، فرسایش و رسوبگذاری می باشد. این پنج واحد به ترتیب از شرق به جنوب غرب عبارتند از :
1-کمربند رورانده زاگرس بلند
2- کمربند ساده چین خورده
3- فرورفتگی پیشانی زاگرس
4- دشت ساحلی زاگرس
5- زمین های پست خلیج فارس و بین النهرین
-کمربند ساده چین خورده
این کمربند که برش‌های مورد مطالعه در آن جای دارند، دارای تقسیمات ساختمانی زیر است:
١- قوس لرستان ٢- کمربند ایذه ٣- فروافتادگی دزفول ۴- قوس فارس
فروافتادگی دزفول یک پدیده ساختمانی است که درجنوب غربی راندگی زاگرس است که اکثریت میدان های نفتی را در برگرفته است. فرو افتادگی دزفول در سه پدیده مهم ساختمانی محاط است که عبارتند از:
الف: خمش بالا رود:
در توصیف این خمش می‌توان گفت که کمربند خمش با امتداد خاوری – باختری است. مهم‌ترین مشخصه ساختمانی این بخش افت شدید ساختمانی درجنوب نسبت به شمال آنست. امتداد تقریبی این افت ساختمانی بین ٣٠٠٠ تا بیش از ۵٠٠٠ متر است . این کیفیت می تواند متاٌثر از گسلش یا تداوم یال های پر شیب ساختارهای تاقدیس باشد.

Share