میدان نقش جهان

میدان نقش جهان

– گستره استخوانبندی اصلی شهر در این دوره به دلیل الگوی شبکه ای، وسعت بیشتری نسبت به سطح شهر یافته است.
ساختار کالبدی استخوانبندی
– اساس ساختار کالبدی استخوانبندی اصلی شهر، تلاقی دو محور اصلی ارتباطی است که امتداد یکی از این دو محور در محل تلاقی تغییر مکان داده و لذا گشایشی به صورت میدان حاصل شده است که بوجود آورنده یک تمرکز از نوع هستهای در محل تلاقی است.
– عناصر اصلی استخوانبندی اصلی شهر مثل مسجد و محل حکومتی در این هسته شکل گرفتهاند و بازار به صورت عنصری خطی از دو سمت این هسته اصلی و در راستای محور اصلی تر از دو جهت گسترش یافتهاست.
– در این دوره ساختار استخوانبندی شهر ترکیبی از الگوهای خطی و هسته ای است.
بخش هسته ای که در منتهی الیه شمالی ستون فقرات قرار گرفته، یک مجموعه شهری است که خود ترکیبی از عناصر اصلی بوده که حول یک میدان بزرگ سازمان یافته است.
– بخش خطی ساختار کالبدی، ناشی از رشد استخوانبندی شهر در این دوره بوده است که در امتداد محور اصلی ارتباطی شهر – منطقه اتفاق افتاده است.
– ساختار کالبدی استخوانبندی شهر در تحول و تکامل خود، متشکل از دو هسته و دو محور اصلی میشود که یکی از هستهها در ابتدای محور اصلی و هسته جدید در محل چرخش محور قدیمی که محل انشعاب محور جدید است قرار میگیرد.
– ساختار هسته جدید نیز مشابه ساختار هسته قبلی، بر اساس الگوی سنتی شهر بوده، با این تفاوت که چهار عنصر اصلی در محورهای طولی و عرضی میدان قرار گرفته است.
– در این دوره، ساختار استخوانبندی از خطی – هسته ای به شبکه ای تبدیل شده است اما در این ساختار شبکهای همچنان دو محور عمود بر هم (زاینده رود، پارک و بلوارهای حاشیه آن و محور چهار باغ) دارای اهمیت بیشتری است.
– بر اساس الگوی شبکهای استخوانبندی شهر، انتظام عناصر به صورت خطی بوده و در برخی نقاط نیز به علت عدم پیوستگی عناصر در کنار شبکه، به صورت پراکنده قرار گرفتهاند.
بافت شهری استخوانبندی
– سه نوع بافت در منطقه استخوانبندی اصلی شهر موجود است:
1- بافت دارای قطعه بندیهای کوچک، ریزدانه، مسقف و بامحصوریت بالا، 2- بافت درونگراکه توسط فضاهای بسته با بازار مرتبط می شوند، 3- بافتی که فضای باز احاطه کننده فضای بسته می باشد.
– استخوانبندی در این دوره، در اطراف میدان کهنه مشابه دوره قبل بوده و در قسمت توسعه خطی عمدتا به صورت بافت ریزدانه با قطعه بندی کوچک است.
– بافت قسمت خطی استخوانبندی شهر، دارای هیچ فضای باز عمدهای نیست.
– در حاشیه میدان نقش جهان، به عنوان یک فضای باز، نوعی از بافت خطی منظم، پیوسته، با قطعات کوچک در بدنه فضای باز ترکیب شده است.
– بافت دیگر قسمتهای موجود استخوانبندی اصلی شهر به همان صورت قبلی باقی میماند.
– بافت شهری محدوده استخوانبندی اصلی در طی دهههای مربوط به پهلوی، دگرگونیهای زیادی را یافته است.
– مهمترین آنها تغییر بافت حاشیه محور اصلی قدیمی شهر (چهار باغ) است که بافت منظم و کم تراکم به تدریج با تقسیم بندی کوچکتر این اراضی با یک بافت برونگرای جدید شهری جایگزین میشود.
ویژگیهای عملکردی
– سه عملکرد حکومت، مذهب و تجارت، در استخوانبندی اصلی شهر و شبکه ارتباطی اصلی، قابل ذکر است.
– وجود میدان کهنه به عنوان فضای باز اصلی شهر
– عملکردهای اصلی استخوانبندی شهر همچون گذشته شامل سه نوع فعالیت اصلی است: فعالیت حکومتی – دیوانی ، فعالیتهای مذهبی و فرهنگی، فعالیتهای تجاری و خدمات وابسته
– با استقرار سلسله مقتدر صفویه در شهر اصفهان به عنوان پایتخت این حکومت، شهر اصفهان دارای عملکردهایی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی, اجتماعی گردید.
– در حوزههای عملکردی استخوانبندی شهر، میتوان گفت که علیرغم توسعه استخوانبندی و تنوع و توزیع کاربریها در شبکهای نسبتا وسیع در شهر، استخوانبندی قدیم به حیات خود ادامه میدهد .

Share