مکانیسم دفاعی

مکانیسم دفاعی

(همان،ب1052).
او سعی دارد با مکانیسم دفاعی جبران تا حدودی از عذاب و آزار محتویات سرکوب شدهی ناهشیار در امان باشد.
اما فردوسی از زبان بهرام گور، این اقدام رستم را نکوهش میکند:
چـــــنین گفــــت بهــــرام نیــکو ســخن کــــــه بـا مردگــــان آشنایــــی مکــــــن
(همان،ب1053).
در واقع باید گفت به محتویاتی که زمانی در ناهشیاری بودهاند؛ ولی اکنون بروز و شکوفایی آن محتویات اصلاً ممکن نیست؛ هر چه سعی بر فراموشی آن شود بهتر است. در پایان فردوسی به محققالوقوع بودن تراژدی و سرنوشت محتوم اشاره میکند:
چــــنین اسـت و رازش نیایـــــد پــدیـــد نیابـــی، بـــــــه خــــــیره چــه جویی کلید
در بـــسته را کـــــس نـــدانــــد گــــشاد بــــدین رنـــج عــــمر تــــو گــــردد به باد
(همان،ب1057-1056).
همچنین از دیدگاه فروید، باور به جاودانگی روان ناشی از این است که انسان نمیخواهد واقعیت مرگ و فنا را بپذیرد. و به وسیلهی انکار این واقعیت، نگرانی خود را تخفیف میدهد(کریمی،83:1373).
انگیزههای سیاسی و قدرتخواهی حاکمان ایران و توران و دسیسههای کاووس و افراسیاب، پنهان کاریهای هجیر، هومان و بارمان و انگیزهی دفاع از میهن در برابر پهلوان تورانی(سهراب) به رستم مجالی نمیدهند تا گفتگویی دیگر صورت گیرد یا زمینهی تلطیف احساسات فراهم آید و هماوردان پیش از نبرد یکدیگر را بازشناسی کنند. پس از زخم خوردن سهراب، این زمینه فراهم میشود و گفتگوی پدر و پسر، رستم را شگفت‌زده میکند و پس از بازشناسی سهراب، رستم رستمی دیگر میشود و در مییابد که حریف سینه دریده، فرزندش است.
این پهلوان تورانی، ویژگیهایی ذاتی در خود دارد که در هر تورانی دیده نمیشود، زیرا نژاد سهراب نژادی والاست و از آزادگان(ایرانیان) است؛ اما رستم با انواع مکانیسمهای دفاعی چشم بر این نشانهها میبندد و خود را در نبرد با سهراب ترغیب و توجیه میکند سهراب مانند سام است و شباهتهای بسیاری به نیای خود دارد و رستم و ایرانیان در تورانی بودن او شک کردهاند. رستم، به سبب همین اضطراب، دومین بار با تمام نیرو و توان – همچنین به واسطهی نیرویی که از خداوند گرفته – با سهراب کشتی میگیرد و همینکه او را به زمین میکوبد بیدرنگ دشنه از نیام برمیکشد.
4-1-6-2. نتیجهگیری:
رستم نیز در این داستان در جریان عقل(خود) آرام‌آرام شخصیت دگردیسی میگیرد. تضادهای فراوان درونی، حکم عقل و فرمان دل، دستور شاه و سرپیچی درون، شتاب پیک، میل او به شراب، مجلس کی کاووس و درگیریهای او با خویشتن، ترس و هراس از ننگ و میل به نام، برخورد آرمان پهلوانی و عاطفهی پدری… همه و همه نمایش شگرفی از درگیریهای عمیق درونی رستم است. که زیباتر از همه، ترک کردن مجلس کیکاووس و دو دلی‌های بعد، در نگه داشت خویش و پذیرش ننگ برای ایران، متجلی میشود، که در نهایت قویترین شخصیت ایران با این همه تضاد درونی و درگیریهای برونی بیچارهترین فرد شاهنامه میگردد(محبتی،82:1381). بنابراین میتوان گفت شخصیت رستم در داستان سهراب، شخصیتی است پویاست چرا که دست‌خوش تحولات روحی و رفتاری میشود.
در واقع تزلزل روحی و روانی رستم از زمانی آغاز میشود که نامهی کی کاووس به دستش میرسد و توصیفات سهراب را میشنود. به طور کلی مجموعه اقداماتی که سهراب علیه ایرانیان انجام میدهد:
1- تسخیر دژ استراتژیک و اسیر کردن هجیر و مردمان دژ.
2- ویران کردن خانهها و کشتزارهای اطراف دژ.
3- ناسزا دادن به شاه ایران و کندن سراپردهی او.
4- حمله به سپاه ایران و کشتن تعداد زیادی از آنها.
مجموع این حوادث سبب میشود، که رستم سهراب را به چشم دشمنی متجاوز ببیند و از دیگر سو به کشمکشهای میان نیروهای هشیار و ناهشیار خود پایان دهد و در راستای ضمیر هشیار خود لباس رزم بپوشد و در عین حال که ناهشیار خود را سرکوب میکند به سهراب پیشنهاد نبرد تن به تن بدهد. و در پایان نیز با پنهان کردن نام خود از سهراب تراژدی را به بالاترین نقطهی اوج خود میبرد و با کشتنش به تراژدی پایان میدهد. رستم با این عمل-کشتن سهراب-، ناخواسته در مسیر سایهی اهریمنی افراسیاب قرار میگیرد و تقریباً نقشهی شوم شاه توران را عملی میکند.
گاهی برخی نیروهای عاطفی بر رفتار قهرمان و یا شخصیتهای تراژدی اثر میگذارد و برجسته میشود و او را در بازشناسی ناتوان میکند و یا موجب میشود که قهرمان، نشانهها و علایم را به خوبی درنیابد. نیروی عاطفی دفاع از میهن، رستم را آنچنان در برابر سهراب قرار میدهد که چشمانش را بر نشانههای مریی و نامریی میبندد. رستم در مکانیسم سرکوبی، حضور سهراب را در ضمیر خویش به شدت سرکوب مینماید و با نقاب سرد و خشنی که بر چهره دارد، اصرارهای مهرورزانهی فرزندش را که پیشنهاد میدهد:
نــشینیم هــر دو پـــــیاده بـــــه هــــــم بــه مــــــــی تـــــازه داریـــــــم روی دژم

Share