رشته حقوق

مکانیسم دفاعی

دانلود پایان نامه

به آن دست از روشهای دفاعی که فرد به وسیلهی آن، به طور ناخودآگاه، باورها و رفتارها و برداشتهای غیر قابل قبول خود را به محیط پیرامون نسبت میدهد، برونفکنی گویند(شاملو،37:1374).
برون فکنی و یا همان فرافکنی روانشناختی، یک مکانیسم دفاعی در روانکاوی است که در جریان آن، انسان، محتویات ناخودآگاه ذهن خویش را بر موضوعات بیرونی سهیم در زندگی خویش، بازتاب داده و انگیزهها، ضربههای نامطلوب و احساسات ناخواستهی خود را به شخص یا شیئی خارجی نسبت میدهد(کاردوسی،89:2009).
رستم نیز در همین جهت، آمدن سهراب به خاک ایران را کار اهریمن میداند. او با پوشیدن لباس رزم، احساس و حالت درونی خود را که تمایلی به جنگیدن ندارد اینگونه بیان میکند:
بــــه دل گفـــت کایـــن کـــار اهـریمن است نــه ایــن رستـخیز از پـــی یــک تــــن است
(فردوسی،190:1389،ب671)
که در حقیقت میتوان گفت رستم عمل فرافکنی را انجام میدهد. هم چنان‌که رستم پیش از برگشتن به دربار کاووس، میگوید:
چنین گـــــفت رسـتم کــــه هـــر شهـــریار کــــه کـــــردی مـــــرا ناگهــان خـــواستار
گـــــهی رزم بـــودی گهـــی ســـاز بـــــزم نـــدیدم ز کـــــاووس جـــــــز رنـــــج رزم
(همان،ب665-664)
از این که رستم واقعیتی محض را بیان میکند شکی نیست؛ چرا که کاووس همیشه برای رستم دردسرساز بوده- جنگ هاماوران و سفر مازندران و پرواز به آسمان و…- اما زمانی که سرزمین ایران و ایرانیان در خطراند و دشمن همیشگی ایران یعنی توران، در خاک ایران به تاخت و تاز میپرداند؛ جایی برای گله و شکایت باقی نمیماند که رستم بخواهد به جای سرو سامان دادن به اوضاع به آن بپردازد. بنابراین میتوان این سخن رستم را در راستای مکانیسم دفاعی روانی او قرار داد به این معنی که او برای فرار از آشوبهای موجود در ناهشیار خود از مکانسیم فرافکنی استفاده کرده است.
رستم با پوشیدن لباس جنگ ناهشیار خود را عملا سرکوب میکند:
بـــــزد دســـــت و، پـوشـــید بـبــر بیــان بــــبست آن کیانـــــی کمـــر بـــر مـــیان
نـــشست از بـــر رخـــــش و، بـــگرفت راه زواره، نگــــــهبـان گــــــــاه و سپـــــــاه
(فردوسی،190:1389،ب673-672)
ولی با دیدن سهراب، تکانهی نهادِ ناهشیارِ رستم، دیگر بار فعال میشود:
چـــو سهـــراب را دیـــد بـــا یــال و شـاخ بــرش چـــو بـــر ســام جنــــــگی فــــراخ
(همان:191،ب675)
و با دادن پیشنهاد:
بـــدو گفـــت از ایـــدر بــه یــکسو شــویم بــه آوردگـــــــه هــــــر دو هـــمرو شـــویم
(همان،ب676)
در واقع میخواهد به آشوب و تزلزل روحی خود پایان دهد. زیرا بیم آن دارد دیگر بار ناهشیار او فعال شود. هر چند با اعمالی که پیشتر سهراب در قبال ایران و ایرانیان انجام داده و یا در پی انجام دادن آن است؛ بعید به نظر میرسد که رستم مصالح شخصی را بر مصالح عمومی و میهن ترجیح نهد. به همین دلیل ضمیر هشیار خود را بیش از پیش فعال میکند و فرزند احتمالی خود را به چشم دشمنی بیگانه میبیند که با او به مقابله بپردازد.
برای پهلوان نامآوری مثل رستم، رفتن به کارزار نوجوان ناآزموده و گمنامی مثل سهراب گران می‏نموده و احتمالا به همین دلیل رستم پیشنهاد می‏کند که در گوشه‏ای دور از چشم دو سپاه با یکدیگر مبارزه کنند. برخلاف گفتههای آقای هوشنگی که (در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت) این عملکرد رستم را برآمده از خود شیفتگی او میداند.

مطلب مشابه :  فرآیندهای شناختی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید