مکانیسم دفاعی

مکانیسم دفاعی

نمانــــد یکــــــی زنـــــــده از لشــــکرت نــدانم چـــه آیـــــــد ز بــــــد بـــر سرت…
تــــرا بهــــتر آیــــــد کــه فرمـان کنـــی رخ نامــــور ســــــوی تــــــوران کنــــــی
(فردوسی،179:1389،ب267-265).
همانطور که آنیمای منفی میتواند فرد را به نابودی بکشاند، آنیمای مثبت معبر عبور مرد به مراحل والای شخصیت خویش است. اگر مرد در برابر آنیمای منفی وجودش با مجاهدت و تربیت در فرآیندی مستمر به مقاومت بپردازد، سرانجام میتواند با شناخت صحیح کشمکشهای درونی خود از آنیمای منفی، یک آنیمای مثبت بسازد و در فرآیند رشد به ابعاد عمیقتر وجودش برسد (امامی،21:1383).
و در ادامه ضمن هشدار دادن به سهراب، او را از عواقب کارش بر حذر میدارد:
نباشــــی بـــس ایمـــن بـه بــازوی خویش خـــورد گـــاو نـــادان ز پهــــــلوی خــــویش
(همان،ب268).
سهراب خود را قدرت بیچون و چرا میداند اما آنیمای مثبت به او هشدار میدهد که فریب زور و بازوی خود را نخورد. سرانجام، این قدرتطلبی و گوش نکردن به هشدارهای تهمینه (کهنالگوی مادر) و گردآفرید(آنیمای مثبت)، او را به ورطهی نابودی میکشاند.
سهراب تحت فشارهای روانی حاصل از فریب آنیما، جنبهی منفی، مخرب و غیر منطقی خود را بروز میدهد:
چـــــو بشنــــید سهــــراب ننــگ آمـدش کــه آســـــان همــــی دز به چنــگ آمـدش…
بــــــه تــــاراج داد آن همـــه بـوم و رست بـــه یک بـــــارگـی دست بــــــد را بــشست
(همان،271-269).
سهراب با برنامه ریزی و نقشه‌کشی، خود را برای سرکوبی و نابودی نهایی آنیما آماده میکند:
چــنین گفــــت کــــامروز بیــــگاه گشت ز پیکــارمـــــان دســــت کـــــــوتاه گــشت
بـــــرآرم بــــــــه شبگـیر از این باره گرد ببــــــیننــــد آسیـــــــب روز نبــــــــــرد
(همان،ب273-272).
در واقع سهراب پس از فریب خوردن از گردآفرید از مکانیسم دفاعی “جابه جایی” استفاده میکند. زیرا که جابهجایی« شامل انتقال احساس روانی و حالت روانی و حالت عاطفی از یک شخص یا یک شی به شخص یا شی دیگر است»(کریمی81،1373). بدین صورت که سهراب از فریب گردآفرید به خشم میآید و این عصبانیت و خشم را به خراب کردن و آتش زدن خانهها و زمینهای اطراف قلعهی دژ انتقال میدهد:
بــه تــــاراج داد آن همه بــوم و رست بـــــه یکبارگـــــی دسـت بــــــد را بــشست
(فردوسی،179:1389،ب271).
4-2-3. فردیت:
«فرآیند فردیت فرآیندی است که در طول زندگی شخصی به تدریج تکامل مییابد و بهطور قابل توجهی این تکامل بیشتر در نیمهی دوم زندگی روی میدهد… کامل شدن به معنای آشتی کردن با آن جنبههایی از شخصیت است که به حساب آورده نمیشوند؛ جنبههایی که غالبا، ولی نه همیشه جنبههای پست شخصیتاند.. شخصی که واقعا در جستجوی کمال باشد؛ از طرفی نه قادر است خود را به قیمت سرکوب ناآگاه توسعه دهد و نه میتواند در حالتی کم و بیش ناآگاه، به زندگی ادامه دهد»(فریدا،85:1388).
سهراب شخصیتی است که سعی دارد در نوجوانی مسیر فردیت یافتگی را طی کند؛ اما در این داستان عقدهی قدرت‌طلبی و قرار گرفتن در مسیر سایهی اهریمنی افراسیاب، به صورت مانعی در روند فردیت یافتگی شخصیت او عمل میکند. سهراب با لشکرکشی به ایران و تسخیر دژ سپید:

Share