موقعیت

موقعیت

در کوه بنگستان (تنگ ماغر) از شیل ها و آهک های سازند کژدمی که بر روی زون 16 قرار می گیرند، ماکروفسیل های به دست آمده متعلق به آپتین می باشند. فلذا سن زون 16 ، آپتین در نظر گرفته شده است .

بایوزون شماره 17:
Globigerina assemblage zone (Wynd 1965)
این زون تجمعی، ردیفی است حاوی مقدار فراوانFavusella که در بالای زون شماره 16 و یا در زیر زون شماره 19یا Hemicyclammina– Orbitolina و یا در زیر زون 26 (Oligostegina facies) واقع می شود. از سنگواره های ذره بینی همراه می توان به موارد زیر
اشاره نمود:
Biglobigerinella sp ., Planomalina sp ., Hastigerinoides sp ., Sckackonia sp ., Rotalids , Radiolaria , small Textularids , Tritaxia sp., Orbitolinid

در بینارویه واقع در فارس داخلی سنگواره Choffatella نیز در ا ین زون ثبت گردیده است. در کوه بنگستان در تنگ ماغر سنگواره پلاژیک و شاخص آپتین Globigerinelloids cf . algeriana نیز در این زون یافت شده است.
موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 17:
زون شماره 17 معمولا در قاعده سازند کژدمی در خوزستان و فارس دیده می شود. در بعضی مناطق مانندکوه خانه کت در فارس داخلی، این زون در بالاترین آهک های ســازند داریان نیز گـــزارش شده است. در قلعـه کژدمک در حوالی برش نمونه سازند کژدمی، آمونیت های زیر که متعلق به آلبین هستند، دیده شده است:
Pervinquieria (Mortoniceras) cf. fissicostatum, Pervinquieria (Mortoniceras) cf. inflatum
با سن بالای آلبین میانی تا بالاترین حد آلبین بالایی وOxytropidoceras cf . roissyanus با سن بالای آلبین پایینی تا آلبین میانی.
در بینارویه، در شیلهای کژدمی که در روی سازند داریان قرار می گیرد آمونیت هایی با سن آلبین دیده شده است. در تنگ ماقرکوه بنگستان نیز فسیل های زیر دیده شده است:
Parahoplotes sp., Colombiceras sp., Cheloniceras sp., Epiaster sp., Exogyra cf. sinuate, Rhynchonella cf. depressa/gibbsians, Terebratula sella, Terebratula cf. fittoni
فسیل های ذکر شده بالا همراه با زون 17 ، مبین سنی از آپتین تا آلبین می باشند.
Bolz, 1977معتقد است که نام این زون باید به زون تجمعی Favusella تغییر یابد. و با توجه به اینکه Globigerina درکرتاسه ظاهر نمی شود پیشنهاد فوق موجه است. از آنجا که محدوده سنی این زون بر اساس محدوده سنی یک گونه خاص صورت نگرفته است، لذا ارزش زیست چینه ای ندارد، ولی از نظر محیط رسوبی این زون معرف محیط دریایی عمیق دور از ساحل است.
بایوزون شماره 18:
Conical Orbitolina assemblage zone (Wynd 1965)
این زون تجمعی معمولا در زیــر زون تجمعی شماره 19 یا Hemicyclammina sigali و در بالای زون های تجمعی شماره 17 یا 16 قرار می گیرد. از سنگواره های ذره بینی همراه می
توان به موارد زیر اشاره نمود:
Discoid Orbitolina , Miliolids, Cyclamminids, Textularids, Lihocodium aggregatum

موقعیت چینه شناسی و سن بایوزون شماره 18:

Share