موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

شکل2-1: موقعیت تاقدیس‌های مورد مطالعه در زون ایذه (تاقدیس‌های زردرنگ)(برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
شکل3-1: نقشه ماهواره ای موقعیت تاقدیس های مورد مطالعه در زون ایذه (اداره نقشه برداری مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
شکل 4-1: نقشه موقعیت تاقدیس پیون و تاقدیس های مجاور آن (برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
برش قلعه کژدمک در یال جنوبی تاقدیس پیون و در 8 کیلومتری شمال شرق شهرستان ایذه قرار دارد. برای دسترسی به این مقطع پس از طی حدود 5 کیلومتر در مسیرجاده ایذه به اصفهان، به سه راهی روستای پرچستان رسیده و در سمت شمالی جاده مذکور، جاده ای به سمت روستای پرچستان گورویی جدا می شود که این جاده پس از 5 کیلومتر به روستای مذکور منتهی می شود. برش مورد مطالعه در شمال این روستا واقع است (اشکال 4-1 و برش شماره 1 در شکل 5-1).
شکل 5-1: موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی مقاطع مورد مطالعه (1- برش قلعه‌کژدمک، 2- برش چماء، 3- برش تنگ ماغر، 4- برش نارک، 5- برش نوگک)
1-1-ب: ویژگی های جغرافیایی و آب و هوای منطقه ایذه:
شهرستان ایذه در استان خوزستان، در 31 درجه و 50 دقیقه پهنای شمالی و 49 درجه و 52 دقیقه درازای خاوری نسبت به گرینویچ و ارتفاعی معادل 835 متر از سطح دریا واقع شده است .ایذه از نظر آب و هوایی یکی از خنک ترین شهرهای استان خوزستان است که علت آن را می توان قرار گرفتن این شهر در دشتی وسیع در دامنه رشته کوه زاگرس و بارش برف در برخی نقاط مرتفع مشرف بر شهر و نیز وجود وسیع ترین پوشش جنگلی استان خوزستان (180000 هکتار) در این منطقه دانست. دمای شهر ایذه در زمستان گاهی به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد و میانگین آن در فصل تابستان 30 درجه سانتی گـــراد است. میانگین بارش سالیانه در ایذه 700 تا 800 میلیمتر می باشد.
١-2- حدود و موقعیت جغرافیایی تاقدیس منگشت
تاقدیس منگشت تاقدیسی نامتقارن است که در1٠ کیلومتری جنوب شهرستان دهدز در استان خوزستان قرار دارد (شکل6-1). مختصات جغرافیایی این تاقدیس در جدول b1 مشاهده
جدول b1: مختصات جغرافیایی تاقدیس منگشت
Clark
Longitude (λ)
از ’50 °49 تا ’28 °50
Latitude (Ø)
از ’20 °31 تا ’45 °31
شکل 6-1: نقشه موقعیت تاقدیس منگشت و تاقدیس های مجاور آن (برگرفته از نقشه موقعیت تاقدیس های زاگرس مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران)
می‌شود. این تاقدیس در جنوب تاقدیس های گره، کوه سفید، لپه، غرب تاقدیس بادامستان، جنوب شرقی تاقدیس پیون، شمال تاقدیس های داله، سرطل و هفت چشمه، شرق تاقدیس های ابوالعباس و فلاش و همچنین در 25 کیلومتری شرق تا جنوب شرقی شهرستان ایذه و 40 کیلومتری غرب تا جنوب غربی شهرستان لردگان قرار دارد. ابعاد آن در رخنمون سطحی سازند آسماری طول 75 و عرض 15 کیلومتر است. شیب عمومی ساختمان در یال شمالی آن 50 و در یال جنوبی آن 40 درجه است. تاقــدیس منگشت تاقدیسی نامتقارن است که ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان از دیدگاه توپوگرافی 3550 متر از سطح دریا و ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان از دیدگاه ساختمانی بر روی قدیمی ترین رخنمون (سازند فهلیان)، 2850 متر از سطح دریا است. سازندهای دارای رخنمون از قدیم به جدید در این ساختمان عبارتند از: گروه خامی، کژدمی، سروک، ایلام، گورپی، پابده و آسماری و همچنین گروه بنگستان در این تاقدیس بیشترین سطح رخنمون را داراست. گسل های مهم و در ارتباط با تاقدیس در جدول c1 آورده شده است. رودخانه کارون نیز به موازات آن و از شمال این تاقدیس می گذرد.
جدول c1: گسل های مهم موجود در بدنه تاقدیس منگشت
ساز و کار گسل

Share