سبز اندیشان امروز

موقعیت جغرافیایی

صفویه
زندیه
پهلوی تا معاصر
ویژگیهای کالبدی
– عناصر طبیعی و مصنوع : در استخوانبندی شهر، عنصر طبیعی به طور مشخص قرار نداشته است، تنها میتوان گفت که موقعیت جغرافیایی جلگهای و هموار شهر در تمرکز هستهای آن تاثیرگذار بوده است.
– در این دوره شهر به سمت شمال و جنوب شرقی توسعه مییابد و فرم کلی از فرم دایرهای شکل اولیه به فرم بیضی شکل تبدیل میشود.
– استخوانبندی شهر متشکل از ارگ حکومتی، مسجد و بازار است. مقبره امامزاده شاهچراغ نیز از عناصر اضافه شده در این دوره است.
– در این دوره، مجموعه شهری معنا مییابد و مجموعهها توسط عناصر خطی شکل بازار و نقاط عطف و مهم (امامزاده) به یکدیگر مرتبط میشوند.
– عناصر طبیعی: اگرچه عناصر طبیعی همچنان جزء عناصر استخوانبندی اصلی شهر نیست اما به دلیل توپوگرافی منطقه، در جهتگیری گسترش شهر به سمت شمال و غرب تاثیر میگذارد. در این دوره باغها در کنار ستون فقرات به چهارباغ تبدیل شده و بخشی از ستون فقرات میشوند.
– عناصر مصنوع: دراین دوره دو عامل در جهت توسعه شهر و ستون فقرات موثر بودهاند.
1- محور ارتباطی و دروازه اصفهان
2- باغهای واقع در غرب شهر
عناصر شهری در این دوره در جدارههای معبر فوقالذکر و در داخل باغها شکل میگیرند.
– در این دوره تغییرات خاصی در شبکه دسترسیهای عمومی ایجاد نشده و تنها در همان جهت، توسعه و بسط یافته است.
– عناصر طبیعی : جایگاه عناصر طبیعی در استخوانبندی اصلی شهر مانند قبل است و همچون مقطع تاریخی گذشته گسترش استخوانبندی شهر به سمت کوهپایههای شمال و غرب گرفته است.
عناصر مصنوع :
عناصر مصنوع استخوانبندی شهر مانند گذشته، شبکه راهها و عناصر شهری مهم میباشند. شبکه راههای اصلی همانند دورهی قبل است.
– در این دوره از تاریخ، در شهر مجموعهای شکل میگیرد که شامل ارگ حکومتی، مسجد و بازار، تفرجگاه و میادین شهری) است که مجاور مجموعه قبلی شکل میگیرد و بدون حذف آن، مجموعه قدیم را تا حدی تضعیف میکند.
– مجموعه جدید، برخی از عناصر مجموعه دوره قبل را نیز در بر میگیرد.
به عبارت دیگر، عناصری در مجموعه جدید الاحداث واقع میشود که در دوره قبل وجود نداشته است.
عناصر طبیعی : به علت وجود مانعی مثل ارتفاعات در شمال و شرق و امکانات ناشی از وجود فضای باز و باغات در غرب، توسعه ستون فقرات به سمت شمال محدود شده و با گسترش شهر به سمت غرب، ستون فقرات تغییر جهت می‌دهد.
عناصر مصنوع : خیابانکشی در این دوره تاثیراتی را بر ستون فقرات شهر ایجاد می‌کند. این اقدام باعث ار هم گسیختن مجموعه کریمخانی شده و فضاهای باز عملکرد خود را از دست میدهند. عناصر اصلی شهر در راستا و مجاور این خیابانها به صورت پراکنده قرار می‌گیرند و ویژگی کالبدی اولیه ستون فقرات را تحتالشعاع قرار می‌دهند و شهر، کالبدی جدید می‌یابد.
– شبکه راههای اصلی شهر بر پایه محور موازی که عمود بر راستای محور اصلی شهر در گذشته هستند شکل می‌گیرد.
استخوانبندی اصلی شهر در دوره فوق از عناصر مصنوع با کاربریهای جدید تشکیل شده است.
موقعیت استخوانبندی
– علی رغم توسعه گسترده شهر به سمت شرق و جنوب، ستون فقرات در قسمت شمال و غرب قرار گرفته و در همین محدوده رشد کرده است، لذا موقعیت مرکزی آن در شهر تضعیف شده و به یک گوشه تمایل یافته است.

                                                    .