موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
– بین سوء استفاده تجار و بازرگانان از مقررات و بخشنامه های گمرکی و قاچاق کالا رابطه وجو دارد.
– بین نحوه عملکرد عوامل اجرایی در مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
– بین نوع حمل ونقل کالا(ترانزیت) وقاچاق کالا رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق تعداد 60 نفر از کارشناسان و خبرگان در ستاد فرماندهی ناجا و ستاد مرکزی قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری وخبرگان موضوع مذکور در گمرک، دبیرخانه، مناطق آزاد تجاری و مدیریت بازارچه های مرزی بوده است وکلیه فرضیه های تحقیق تایید گردیده است.
9- تحقیقی تحت عنوان « بررسی محدویتهای انتظامی کشف کالای قاچاق مورد مطالعه شهرستان مرزی پیرانشهر سال 1388» به نگارش بهروز نصرالهی – استاد راهنما دکتر آیت الله گودرزی – استاد مشاور نادر آقاخانی در آمده است. که اهداف این تحقیق شامل:
هدف اصلی: شناخت محدویت های انتظامی در شهرستان پیرانشهر و تأثیر آن در کشف کالای قاچاق.
اهداف فرعی:
– شناسایی توانمندیهای کارکنان متخصص در امور انتظامی که درکشف کالای قاچاق تأثیر دارد.
– شناسایی امکانات و تجهیزات پلیسی پیشرفته که در کشف کالای قاچاق تأثیر دارد.
– شناسایی راهکارهای حمایت قضایی که در موفقیت مامورین مبارزه با قاچاق کالا تأثیر گذار است.
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
– بین موقعیت جغرافیایی شهرستان پیرانشهر وکشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین وجود کارکنان متخصص و مجرب در امور انتظامی و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین امکانات و تجهیزات پلیس پیشرفته و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
– بین حمایت قانونی دستگاه قضایی از کارکنان و کشف کالای قاچاق رابطه وجود دارد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان انتظامی مرز پیرانشهر که به تعداد 235 نفر بوده که در سال 1388 مشغول به خدمت بوده اند که از بین محدویت های انتظامی و موقعیت جغرافیایی پیرانشهر و افراد متخصص و مجرب در امور انتظامی، ایجاد امکانات و تجهیزات پلیسی پیشرفته وحمایت قضایی از پرسنل کشف کالای قاچاق رابطه معناداری وجود دارد.
10- تحقیقی تحت عنوان« بررسی قاچاق کالا و عوامل مؤثر بر کشف آن در استان یزد 1390» توسط دانشجو سعید مروتی شریف آباد –استاد راهنما سردار دکتر مرتضی نجفی – استاد مشاور غلامحسین بیابانی با تعداد 4 فرضیه به شرح ذیل مطرح گردید:
1- نقش بکارگیری اقدامات انتظامی در کشف قاچاق کالا که مورد تایید قرار گرفت.
2- نقش و تأثیر تجهیزات فنی در کشف قاچاق کالا که مورد تایید قرار گرفت.
3- نقش عامل انسانی درکشف قاچاق کالا که عامل بسیار مؤثر درکشف و مورد تأیید قرار گرفت.

Share