سبز اندیشان امروز

موضوع فعالیت

د- نظارت و بازرسی دفتر ثبت نام
مرکز میانی وظیفه دارد عملکرد دفاتر را در ارائه خدمات ثبت نام و پرداخت و پردازش الکترونیکی به صورت ادواری یا اتفاقی در موارد ذیر بازرسی کند:
عملکرد دفتر ثبت نام در شناسایی و احراز هویت متقاضیان
عمکرد دفتر ثبت نام به طور کلی برای حصول اطمینان از متابعت دفتر ثبت نام از تفاهم نامه فی مابین، مصوبات شورا، ابلاغیه های مرکز میانی و …
پس از بازرسی در صورت احراز عدم تطابق عملکرد دفتر ثبت نام و یا احتمال خطا و عدم اصلاح عملکرد، مرکز میانی مبادرت به ارسال اخطار کتبی به دفتر ثبت نام می کند.
پس از بازرسی و در صورت احراز عدم امکان اصلاح عملکرد دفتر ثبت نام مطابق با شرایط و مستندات مرتبط با موضوع فعالیت دفتر ثبت نام، مرکز میانی مجاز خواهد بود بسته به مورد، دستور توقف فعالیت دفتر ثبت نام را صادر کرده و یا تمام یا قسمتی از دسترسی های های صادر شده برای دفتر ثبت نام را لغو کنند.
3-3-3 نحوه تکمیل فرم تقاضای صدور گواهی الکترونیکی (آموزش گام به گام)
صدور گواهی الکترونیکی به سه روش گواهی اشخاص مستقل ، گواهی اشخاص وابسته به بخش دولتی ، گواهی اشخاص وابسته به بخش غیر دولتی انجام می گیرد. درخواست کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت نام و اطلاع از لیست مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی، باید مدارک را تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد.
در دفتر ثبت نام درخواست کننده باید فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی را کامل و درست پر کرده ، و مسئول ثبت نام تایدی کند ؛ بنابراین ، بخش شناسایی و احراز هویت متقاضی درخواست گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد. و در صورت مشاهده ایراد یا نقص در هر یک از قسمت های فرم برای تکمیل موارد مذکور به متقاضی عودت می شود.
مسئول ثبت نام ، کارت ملی متقاضی را دریافت کرده ، ضمن بررسی مطابقت تصویر کارت با چهره فرد متقاضی ، مطابقت بخش های مربوط به قسمت (1) فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، کد ملی و کد پستی را با کارت ملی بررسی می کند.سپس تصویر کارت ملی متقاضی و اصل و تصویر یکی از مدارک شناسایی عکس دار شناسنامه ، گواهینامه یا گذر نامه متقاضی را دریافت کرده و ضمن بررسی مطابقت تصویر مدارک با چهره فرد متقاضی ، مطابقت تصویر مدارک را با اصل آن بررسی می کند. (اگر صدور گواهی برای اشخاص وابسته به بخش غیردولتی انجام گیرد باید تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و تصویر آگهی اخرین تغییرات نیز از متقاضی دریافت شود.)
مسئول ثبت نام ، مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام را با مشخصات موجود بررسی کرده و در صورت مغایرت ، از متقاضی می خواهد که موارد مغایر ، از طریق تکمیل فرم مربوطه ، اصلاح شود. اگر مرحله احراز هویت با موفقیت انجام شود ، توکن یا کارت هوشمند در اختیار متصدی ثبت نام قرار می گیرد. متصدیان ثبت نام ، گواهی الکترونیکی درخواست کننده را در حضور خود وی تولید کرده و در توکن یا کارت هوشمند او قرار می دهند. سپس گواهی الکترونیک تحویل متقاضی درخواست صدور گواهی الکترونیکی شده و متقاضی دریافت گواهی پس از دریافت گواهی خود ، نام و نام خانوادگی اش را نوشته و امضا می کند و مبلغ تعرفه تعیین شده را مطابق با جدول تعرفه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت می کند و در انتهای فرم ، تاریخ و ساعت صدور گواهی توسط مسئول ثبت نام درج می شود.
مسئول ثبت نام
مراحل انجام کار
متقاضی
تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی ( مطابق با دستورالعمل تکمیل)
فراهم کردن مدارک مورد نیاز شامل :
کارت ملی
تصویر پشت و روی کارت ملی
یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر
الف – شناسنامه
ب – گواهینامه
ج – گذرنامه
د – تصویر مدرک شناسایی عکس دار ردیف (3)
ه – تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات (مخصوص اشخاص حقوقی)
مراجعه حضوری و تحویل فرم درخواست به همراه مدارک مورد نیاز
تهیه توکن یا کارت هوشمند
واریز مبلغ تعرفه مشخص شده

                                                    .